ወለንታዊ ይኹኑ/ና:

  • ናፃ ግልጋሎት ሕክምና ምሃብ
  • ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ትምህርቲ ንዝርከቡ ተምሃሮ ፍሉይ ሓገዝ ትምህርቲ ምሃብ
  • ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልጠናታት ምሃብ
  • ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ንዝተዋፈሩ ኣካላት ኣካል ስራሕቲ ልምዓት ማልት ኮይኖም ንኽነጥፉ ምትብባዕ
  • ስራሕትን ሰናይ ምስልን ማልት ብመራኸብቲ ሓፋሽ ፣ኦንላይንን ማሕበራዊ ሚድያን ክፋለጡ ምግባር
  • ስራሕትን ሰናይ ምስልን ማልት ብስራሕቲ ኪነት፤ሙዚቃን ድራማን ኣቢልካ ምግዋሕ
Share this