Dr Hagos Haftu Abraha

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ብልዕሊ ብር 8.5 ሚልዮን ወፃኢ ዘህነፀቶ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዳዕሮ ሓፋሽ ኣመሪቓ ማልት፣ 18 ጉንበት 2011 ዓ/ም (ኣክሱም) ብ2009 ዓ/ም ህንፀታ ዝተጀመረ ብልዕሊ ብር 8.5 ሚልዮን ወፃኢ ዝተገበረሉን ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዳዕሮ ሓፋሽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ትግራይን ኣካላት ኣመራርሓን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ናዕዴር ዓዴትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድሙቕ ፅንብል ተመሪቑ። ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዳዕሮ ሓፋሽ ውፅኢት ብዓል ዓወት 20 ግንቦት ብዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ወናም ተቓላሳይ ህዝቢ ምምሕዳር ወረዳ ናዕዴር ዓዴትን ብዛዕባ ዝተሃነፀ ትካል ኣዴታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ተምሃሮን ኣመራርሓ ትምህርቲን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ሰልፍታትን ደሚቑ ዝተብዓለ ኮይኑ ህዝቢ ንልምዓትን ብዘለዓዕል መንፈስ እዩ ክምረቕ ክኢሉ። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዳዕሮ ሓፋሽ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ማእኸል ሳይንስን ቴክሎሎጂን ዳዕሮ ሓፋሽ ፍርያት ቃልስናን መስዋእትናን ዝኾነት ብዓል ዓወት 20 ግንቦት ደሪብና እነብዕለሉ ዘለና ቀንዲ መበገሲ ምኽንያት ቃልስና ድኽነትን ድሕረትን ካብ ሱሩ ብምምሓው ስሉጥ ልምዓትን ዕብየትን ንምርግጋፅ እነኽእለሉ ስርዓት ክንሃንፅ ዝበቓዕናላ ዕለት ብምዃኑ ብሽም ፍርያት ቃልስና ዝኾነት ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘለኒ ክብሪ ክገልፅ ይፎቱ ክብሉ ገሊፆም። እዋኑ ዘመነ ሳይንስን ቴክሎኖጅን ስለዝኾነ ብናይ ኩናት ብርዒ ድኽነት ክርታዕ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ብር 2.5 ሚልዮን ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብር 6 ሚልዮን ብድምር ብር 8.5 ሚልዮን ወፃኢ ተገይሩሉ ዝተሃነፀን ን960 ተምሃሮ፣መምህራን፣ ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርትን ተረባሕቲ ከምዝገብር ዝሓበሩ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ካብቲ ማእኸል ዝግባእ ፍልጠት ሳይንስን ቴክሎኖጅን ዝጨበጠ ምሁር ዜጋ ብምፍጣር ህዝብና ኣብ ሃዲድ ምዕባለ ዝስጉመሉ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ኣበርክቶ ከምዝህልዎ እምነተይ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተ እያሱ ተስፋይ ብወገኖም፤ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ትግራይ ዝወፀት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተምሃራይ ፅሬቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ክረክብ ዘኽእሉ ኣብያተ ትምህርቲ እናሃነፀት ዝመፀት ኮይና እዚ ስራሕታ ብምጥንኻር ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምህናፅ ዜጋታት ብፍልጠት ሳይንስን ቴክሎኖጅን ክበቕዑ፣ ብብርኪ ክልል፣ ሃገር ኢሉ እውን ዓለም ተናሓናሕቲ ዝኾኑ ወለዶ ኣብ ምፍጣር ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ብምህላዋ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ማእኸል ትግራይ ክነመስግናን ኣብ ጎና ኮይንና ቀፃሊ ደገፍ ክንገብርን ኢና ኢሎም። ነበርቲ ዕሸል ከተማ ዳዖዕሮ ሓፋሽን ከባቢኣን ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ደቆም ዘመኑ ዝጠልቦ ፍልጠት፣ ክእለትን ኣተሓሳስባን ሳይንስን ቴክሎጅን ክውንኑ ካብ ምግባር ሓሊፉ ካብ ከባቢኦም ከይርሓቑ ዘንብብሉን ዝመራመሩሉን ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ኣብዚ ሰናይ ተግባር ዝተዋፈሩ ኩሎም ኣካላት ኣመስጊኖም። ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዳዕሮ ሓፋሽ ብዓል ሓደ ደብሪ ህንፃ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ኣብያተ ፈተነ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን 150 ተምሃሮ ናይ ምሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ቤተ ንባብን ተሃኒፁሉ እዩ ንግልጋሎት ክፍቲ ኮይኑ ዘሎ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ 1989 ዓ/ም ማልት ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ብምውዳድ ህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ ዓርቢን ሳሕማትን ኣቢሎም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ብምጥንኻር ልዕሊ ብር 11.8 ሚልዮን ዝውድኡ 7 ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕቲ ሓዱሽ ህንፀት፣ ልዕሊ ብር 1.3 ሚልዮን ዝውድኡ 23 መምሃሪ ክፍልታት ድማ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ብምስላጥ 6 ሽሕ ተምሃሮ ተረባሕቲ ዝኾንሉ ዕድል ድማ ይዝከር::

Share this