ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ክላስ ብምልዋጥ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክጅምር ተገይሩ።

  • 0

ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ክላስ ብምልዋጥ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክጅምር ተገይሩ።

Category : News , Uncategorized


ብ2000 ዓ/ም 100 ተምሃሮ ብምሓዝ ብብርኪ ብሳተላይት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ዓዲጨሞ ኣብዚ እዋን ቅድመ ስሩዕ ማለት እውን ህፃን ብህፃን 70 ተምሃሮ “ኦ” ክፍሊ 45 ተምሃሮ ከምኡ’ውን 190 ስሩዕ ተምሃሮ ብሓፈሻ 300 ተምሃሮ ተቐቢሉ እናምሀረ እዩ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ፌደራል ኣብያተ ዕዮ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮን ብምትሕብባር ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ደረጅኡ ናብ ዝሓለወ ህንፃ ንምልዋጥ 9 መስከረም 2009 ዓ/ም ሰረት እምነ ዝተነበረሉ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ህንፀቱ ብምዝዛም 13 ጥሪ 2010 ዓ/ም ንምረቓ በቒዑ እዩ።

ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ነበርቲ ጣብያ ዓዲ ግዳድ ቁሸት ዓዲጨሞ፣ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ፌደራል ኣብያተ ዕዮ፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ዋና ቤት ፅሕፈት ማልትን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ተረኺቦም ’ዮም።

ነቲ ቤት ትምህርቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ኣካቢ ቦርድ ማልት ክላስተር ፌደራል ኣብያተ ዕዮ ኣይተ ኣክሊሉ ገብረስላሰ ከም ዝበልዎ ድኽነትን ድሕረትን መሊኡ ንምቕንጣጥ ዘኽእል ቀንዲ መሳርሒ ትምህርቲ ብምዃኑ ኣባላትን ደገፍትን ክላስተር ኣብያተ ዕዮ ፌደራል ማልት ኣብ ፅላል ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ንክቕየር ዝክኣሎም ኩሉ ብምግባር ንምረቓ ክበቅዕ ገይሮም ኣለው። ከምዚ ዓይነት ስራሕቶም ኣጠናኺሮም ብምቕፃል መነባብሮ ህዝቢ ጣብያ ዓዲግዳድ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣብ ምልዋጥ እጃሞም ከም ዘበርክቱ ኣረዲኦም።

ኣብቲ ዕለት ንኣባላት ኣመራርሓ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ወኪሎም እቲ ቤት ትምህርቲ ዘመረቑ መካየዲ ስራሕ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኣሻግሬ ኣበራ ብወገኖም፤ ትካል ህዝቢ ዝኾነ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምእላይ ማሕበረሰባዊ ፀገማት ብፍላይ ክዓ ኣብ ህንፀት ትካላት ትምህርቲ ይነጥፍ ከም ዘሎን ብምግላፅ ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ’ውን ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ ዝጀመሮ ስራሕ ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ተረባሕነት ህዝቢ ንምዕባይ ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትዮም።

ተወካሊ ዋና ኣማሓዳሪን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርትን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ መምህር ገብረኪዳን በርሀ ብወገኖም ኣብቲ ወረዳ ኣብ ሸሞንተ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ሓደ ብሎክ ብምስራሕ ብብርኪ ሳተላይት ክህነፃ ብምግባር ድሓር ምምሕዳር ወረዳ ሓደ ሓደ ብሎክ ክውስኽ ብምኽኣሉ ኣብዚ እዋን ናብ ስሩዓት ኣብያተ ትምህርቲ ክልወጣ በሪ ዝኸፈተት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሐዚ ድማ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ንልዕሊ 10 ዓመት ብብርኪ ዳስ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘገልግል ደረጅኡ ናብ ዝሓለወ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣህኒፃ ምርካባ ኣብ ምምሕያሽ ሽፋንን ፅሬትን ትምህርቲ እቲ ወረዳ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ኢሎም።

ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ካብ ክላስተር ፌደራል ኣብያተ ዕዮ ማልት ብር 3.7 ሚልዮን ብር 2.1 ሚልዮን ካብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ከምኡ’ውን ብር 1 ሚልዮን ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ብድምር ብር 4.7 ሚልዮን ወፃኢ ተገይሩሉ ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ እንትኸውን ሸሞንተ መምሃሪ ክፍሊ ዘለዎ ክልተ ብሎክ፣ ሓደ ብሎክ ምምሕዳር ህንፃ፣ ሓደ ብሎክ ቤተ-ፈተን 8 ነዃል ዘለዎን ንተምሃሮን ንመምህራን ንኽልቲኡ ፆታ ዘማእኸለ ክልተ ብሎክ ዓይነ ምድሪ ብምህናፅ እዩ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ድልው ኮይኑ።

ነበርቲ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ዓድግዳድን ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲጨሞን እቲ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ተዛዚሙ ንምረቓ ምብቅዑ ዝተሰመዖም ሓጎስ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊፆም።


Leave a Reply