ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ

  • 2

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ

Category : News

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝገለፅዎ ማልት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምድህሳስን ክፍተታት ንምምላእን ዓሊማ ካብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ብምብጋስ ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ንምፍፃም ዘኽእላ ስትራተጂ ትልሚ ኣዳልያ ምትግባር ካብ ትጅምር ካልኣይ ዓመታ ከምዘቑፀረት ይገልፁ፡፡

 

ብመሰረት ’ዙይ ይብሉ ኣይተ ሰለሞን ኣብዚ ዓመት ዝተትሓዘ ትልሚ ተበፃሕነት ትምህርትን ጥዕናን ንክዓቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀሚሮም ዝነበሩ ህንፀት ፕሮጀክትታት 4 ካልኣይ ብርኪ፣ ፕሮጀክታት ህንፃን ምምላእ ናውትን ኣብ 12 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን 3 ጥዕና ትካላትን ብምዝዛም ብፕሮጀክትታት ትምህርቲ 8,514 ተምሃሮ፣ ብፕሮጀክትታት ጥዕና ድማ 37,316 ነበርቲ ብሓፈሻ 45‚830 ክፋላት ሕብረተሰብ ተረባሕቲ ክኾኑ ምኽኣሎም የረድኡ፡፡

 

ማልት ኣብ ዝሓንፀፀቶ ስትራተጂክ ትልሚ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ ዓብይ ግደ ዘለወን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምህናፅ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተሃነፀ ተምሃራይ ንምፍራይ 37 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን  ንምህናፅ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ዘላ ኮይና፤ ክሳብ ሐዚ ኣብ ከተማ መቐለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓወልቲ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ገርሁ ስርናይ ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ክትሃንፀን ዝፀንሐት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምዝዛም ካልኦት ተወሰኽቲ ናውቲ ንምምላእ ፃዕሪ ይግበር ዘሎ ኮይኑ ብሓገዝ ዛምራ ኮንስትራክሽን ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደምን ከምኡ’ውን ብማልት ኣብ ከተማ ሓውዜን ህንፀተን ዝተጀመራ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ድማ ኣብ ከይዲ ህንፀት ከምዝርባ ኣይተ ሰለሞን ወሲኾም ይገልፁ።

ማልት ኣብ ህንፀት ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ሓወልትን ገርሁ ሰርናይን ዝረኸበቶም ተመኩሮታት ብምስፋሕ ካልኦት ተወሰኽቲ 32 ማእኸላት ንምህናፅ ዓሊማ ብምንቅስቓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ተጋሩ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝገበረቶ ፃውዒት ልምዓት ኣቢሉ ብዝተገበረ ምትእኽኻብ ሃፍቲ ብር 108 ሚሊዮን ገንዘባዊ ሓገዝ ንምግባር ቃል ዝኣተውሉ ዕውት መድረኽ ብምክያዱ ህንፀት ሓደሽቲ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምጅማር ኣብ ዝካኣለሉ ብርኪ ንርከብ ዝበሉ ዳይሬተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትል ኮሙኒኬሽንን ማልት ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ፤ ኣብቲ መድረኽ ምትእኽኻብ ሃፍቲ ተረኺቦም ቃል ንዝኣተው ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ናእዳና ክንገልፀሎም ንፎቱ ኢሎም።

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ 2009 ዓ/ም ካብ ኣባላትን ደገፍትን፣ ጨናፍር ወፃኢ ዓዲ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ልዕሊ 226 ሚልዮን ብር ንምርካብ ትልሚ ሓንፂፃ ልዕሊ 186 ሚልዮን ብር ኣታዊ ከምዝረኸበት ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሰለሞን ብናውቲ ብር 4 ሚልዮን ንምርካብ ካብ ዝሓዘቶ ትልሚ እቲ 3.4 ሚልዮን ብር ዝግመት ናውቲ ብምርካባ ናብ ኮምፕርሄንሲፍ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደርን ብኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝመሓደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣክሱምን ሆስፒታል ከምዝተባፅሐ ኣረዲኦም።


2 Comments

ኣሸናፊ ገሰሰው

May 8, 2018 at 11:12 am

ብትክክል ፅቡቓት ስራሕቲ እንዳተሰርሑ መፂኦም እዮም ሐዚ ዉን ግን ኣለዉ ዝተረፉ ስራሒቲ ሞ ቀፅሊሉ…. ሓግዙ። ንኣብነት ካብቶም ዘድልዩ ሓደ ገጠር መንገዲ ፅርጊያ ብዙሕ ሕብረተ ሰብ እንዳተፀገመ ይርከብ። በዙይ እግረ መንገደይ ሓደ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ኣብ ከባቢ ወረዳ እምባኣላጀ ጣብያ ተክዓ ቁሸት ፀ/ነገዳ ደጉዓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጣዕሚ ዓቡዪ ናይ መንገዲ ፀገም ኣሎ ሐዚ ኣብ ከይዲ ሕቶ ምጅማር መንገዲ ህንፀት ይካየድ ኣሎ ዝምልከተኩም ኣካላት ኩሉ ዝከአለኩም ሓግዙ።
ማለት እዉን ናይቲ ከባቢ ማሕበረ-ሰብ ኣበዚ ሐዚ ስዓት ብጣዕሚ ተለዓዕሉ ናይ ባዕሉ ቅርሺ ከዋፅእ ፃዕሪን ሓገዝን ውን ክገብር ከም ዝወሰነን ንመንግስቲ ክሓትት ከም ዝኾነ ምርድዳእ ተበፅሑ እዩ።

Ashenafi Gesessew

May 8, 2018 at 11:28 am

ብትክክል ፅቡቓት ስራሕቲ እንዳተሰርሑ መፂኦም እዮም ሐዚ ዉን ግን ኣለዉ ዝተረፉ ስራሒቲ ሞ ቀፅሊሉ…. ሓግዙ። ንኣብነት ካብቶም ዘድልዩ ሓደ ገጠር መንገዲ ፅርጊያ ብዙሕ ሕብረተ ሰብ እንዳተፀገመ ይርከብ። በዙይ እግረ መንገደይ ሓደ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ኣብ ከባቢ ወረዳ እምባኣላጀ ጣብያ ተክዓ ቁሸት ፀ/ነገዳ ደጉዓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጣዕሚ ዓቡዪ ናይ መንገዲ ፀገም ኣሎ ሐዚ ኣብ ከይዲ ሕቶ ምጅማር መንገዲ ህንፀት ይካየድ ኣሎ ዝምልከተኩም ኣካላት ኩሉ ዝከአለኩም ሓግዙ።
ማለት እዉን ናይቲ ከባቢ ማሕበረ-ሰብ ኣበዚ ሐዚ ስዓት ብጣዕሚ ተለዓዕሉ ናይ ባዕሉ ቅርሺ ከዋፅእ ፃዕሪን ሓገዝን ውን ክገብር ከም ዝወሰነን ንመንግስቲ ክሓትት ከም ዝኾነ ምርድዳእ ተበፅሑ እዩ።

Leave a Reply