Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 35 guests and no members online

ጎቦ ድኽነት ዝፈርስን ድሕረት መሊኡ ዝቅንጠጥን ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ትኹረት ሂብካ እንተተሰሪሑ እዩ። ካብዚ ዕላማ ብምብጋስ ማልት ኣብ ትምህርቲ ብሰፊሑ እናሰርሐት ዝመፀት ኮይና ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣጠናኺራ ቀፂላትሉ ኣላ።

ኩሉ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከብ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝህልዎ ፍልጠትን ክዓቢ ዓሊማ ኣብ ምንቅስቃስ እትርከብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ማእኸል ሳይንስ ቴክኖሎጅን ብምጥንኻር ኣብ 37 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ መደብ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓዲ ሓቂ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ገርሁ ሰርናይ፣ ማይቅነጣል ህንፀተን ዝተዛዘመ እንትኾን ኣብ ከተማታት ዓዲጉደምን ሓውዜንን ንከህነፃ ሰረት እምነ ኩርናዕ ዝተነበረን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ድማ ህንፀተን ተጀሚሩ ኣሎ።

ማልት እዚ ስራሕቲ ናብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ንምስፋሕ ድማ በብዓመቱ መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክብዓል ዝፀንሐ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ‘ውን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንዕብየትን ዝላን! ብዝብል ቴማ ክብዓል ክኢሉ እዩ።

እቲ ዓለምለኸ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብምትሕብባር  ዝተኻየደ መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ክእለትን ምህዞን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘለዎም ተምሃሮ ምህዞታቶም ንምርኢት ኣቕሪቦም ‘ዮም።

 ፌቨን ገብሩ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተምሃሪት 11 ክፍሊ እያ። ብማሕበር ልምዓት ትግራይን ገልፋንድ ፋሚሊ ትረስትን (GFCT) ብምትሕብባር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘተጣየሸ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘለው ናውቲ ተሓጊዛ ኣብ ሳይንስን ቴክሎኖጅን ዘለዋ ክእለት፣ ፍልጠትን ንምዕባይ ዓሊማ ብምስርሓ ኣርዲኖ ዝብሃል ማይክሮ ፕሮሰሰር ብምጥቃም(Ardino Microprocessor) ኣውቶማቲክ ደወል ቤት ትምህርቲ ሰሪሓ ናብ ረብሓ ኣውዒላ እያ።

ፌቨን ኣብቲ ዕለት ምህዞኣ ሞሳ ረኺቡ ካብ ኢድ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ሽልማት ብር 500 ዝረኸበት ኮይና፤ ማልት ተምሃሮ ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ተዓጢቖም ክወፁ ትሰርሖም ዘላ ስራሕቲ መፃኢ ብሩህ ተስፋ ሃገርና ኣብ ድልዱል ሰረት ዘንብር ስለዝኾነ ኣጠናኺራ ክትቕፅለሉ ይግባእ ትብል።

 ግርማ ኣርኣያ ድማ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምሀርቲ ዓዲ ሓቂ ተምሃራይ 12 ክፍሊ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቱ ከምኡ’ውን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ሃፍቲ ብምጥቃም ኣብ ትምህርታዊ መርበብ ሓበሬታ (Educational website) ዝምሃዘ እዩ።

ተምሃራይ ግርማ ዝምሃዞ ምህዞ ትምህርታዊ መርበብ ሓበሬታ ንምርኣይ ዝተስኣኖም ወገናት ዝጥቀምሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ተምሃሮ ብፅሑፍ፣ ድምፅን ምስልን ዝኣተው መፃሕፍትን ካልኩሌተርን ዘካተተ ምዃኑ ድማ ይገልፅ።

ኣብ ሳይንስን ቴክሎጅን ዘለና ፍልጠትን ክእለትን እንትዓቢ እቲ ብክልስ ሓሳብ እንምሃሮ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምውዓል ይሕግዘና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ከፍተት ንምምላእ ዝለዓለ ትኹረት ሂባ ትሰርሕ ኣላ። ናይዚ ዕድል ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ተምሃሮ ሓደ ኮይነ ኣብ ቀፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ናውቲ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ተጠቒመ ንዓርሰይን ንዜጋታት ክልለይ፣ ሃገረይን ኢሉ ‘ውን ዓለም ክጥቀመሉ ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ምሂዘ ኣለኹ ክብል ዝገለፀልና ተምሃራይ ግርማ እዚ ዕድል ንዝፈጠሩለይ ማልትን መምህራነይን ድማ ከመስግን ይፎቱ ይብል።

እቲ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዝተሳለጠ መዓልቲ ሳይንስን ቴክሎኖጅን መሪቖም ዝኸፈቱ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቓላሚኖ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን እናኾነት ትመፅእ ብምህላዋ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ዝርከቡ ተምሃሮ ኣብ ማእከል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ቓላሚኖ መፂኦም ፍሉይ ክእለቶም ዘዕብዩሉ ባይታ ትፈጥር ኣላ። እዚ ንማልት ዓብይ ዓወት ስለዝኾነ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃር ተምሃራይ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብኣግባቡ ጨቢጦም ዝወፅሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብነታዊ ተርኣ እትፃወት ኮይና ኣብያተ ትምህርቲ ብቴከኖሎጂ ኣውቴርኔት ንምርካብን ዘለወን ሕፅረት ቀረብ መፀሕፍቲ ንምቕራፍን መደብ ሓንፂፃ ትሰርሕ ምህላዋ ኣረዲኦም።

ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ምህርቲ ቓላሚኖ መምህር ገብረ መድህን ኣብርሃ ብወገኖም እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝጣየሸ ዝሓለፉ 18 ዓመታት ኣብ ልምዓት ሃገርና ቁልፉ እጃሞም ዘበርክቱ ሰብ ራኢ ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ብምግላፅ ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ትኹረት ሂቡ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን እቲ ተጀሚሩ ፍረ ምፍራይ ጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን ሓቢሮም።   

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms