Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 10 guests and no members online

 

 

 

ተምሃሪት ሰላም ኪዳነ ኣብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደብረቃል ኣብ ቤተ-ንባብ ረኺብና ዘዘራረብናያ እያ። ተምሃሪት ሻብዓይ ክፍሊ ዝኾነት ሰላም ቅድም ክብል ኣብ ክፍሊ ተጨናኒቕና ንምሃር ነይርና። ኣብ ቤተ ንባብ ዝነበረ ፀገም ‘ውን ተመሳሳሊ እዩ። ቤተ ንባብና ብዙሕ ተምሃሪ ተዳጒኑ ዘንብበሉ ካብ ምንባሩ ሓሊፉ ሕፅረት ዝንበቡ መፃሕፍቲ ዝነበሮ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ክፍሊ ካብ 50 ንላዕሊ ተምሃሮ ኣይኮንናን ንመሃር ዘለና። ኣብቲ ዝተሰርሐልና ቤተ ንባብ ድማ ምሉእ መፃሕፍቲ ዝተማልአሉ እዩ። እዚ ንዝገበሩልና ማልትን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ድማ ምስጋናይ ዝለዓለ እዩ ብምባል ትገለፅ።

መምህር ሃይላይ ገብረፃድቅ ድማ ርእሰ መምህር ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደብረቃል ‘ዮም። እቲ ቤት ትምህርቲ  ዝሓለፈ ዓመት 1057 ሕዚ ድማ ሕዚ 910 ተቐቢሉ የምህር ከምዘሎ ይዛረቡ። ማልትን ምስ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ሕብረተሰብን ብምትሕብባር ሓደ ብሎክ መምሀሪ ክፍሊ፣ ሓደ ቤተ ንባብን ብዓል ሽዱሽተ ነዃል ዓይነ ምድርን ኣህኒፆም ተረኪቦም ኣለዉ። እዚ ዝነበረ ፅበት መምሃሪ ክፍሊ ብምቕራፍ ተምሃሮ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምችው ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ ባይታ ተፈጢሩልና ኣሎ ይብሉ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ህንፀት መምሀሪ ክፍሊ ጥራሕ ኣይኮነትን ትድግፈና ብኢግሪስ ፕሮጀክት ኣቢላ ተምሃሮ ኣብ ምፅሓፍን ምንባብን ዘለዎም ክእለት ንምዕባይ ደገፍ መፃሕፍትን ወናብርን ‘ውን ክትገብረልና ፀኒሓ እያ። እዚ ድማ ተምሃሮና ዝሐሸ ክእለትን ፍልጠትን ጨቢጦም ክወፁ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ብፅሒታ ትዋፃእ ኣላ። ነዛ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ብምግባር ህዝብና ካብ ድሕረትን ድኽነት ክናገፍ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ዘላ ማሕበር ደልዲላ ክትስጉምን ድማ ተምሃሮና ኣባል ማልት ብምዃን ካብ ሕድሕድ ተምሃሮ ሓደ ቕርሺ ብምውፃእ ደገፋ ከም ዝገልፀላ ዝተዛረቡ ርእሰ መምህር ሃይላይ ገብረፃድቕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሕብረተሰብ ንቲ ቤት ትምህርቲ ዝውዕልን ልዕሊ 185 ሽሕ ብር ዝግመት ደገፍ ከም ዝገበረን የረድኡ።

ኣብ ሓሙሽተ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ድሕሪ ምምራቕ ናብ ስነ-ስርዓት ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ በርሀ ኣቢልና። ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ በርሀ ቅድም ክብል ዓብይ ሕቶ ቀረብ መሰረተ ልምዓት ህዝቢ ወረዳ ታሕታይ ማይጨው ማለት `ውን ነበርቲ ዕሸል ከተማ ዕዳጋ በርሀን ከባቢኣን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ብምዃኑ ስነ ስርዓት ምረቓ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ በርሀን ካብ ጣብያታት ሓዎስታ፣ ምሬና፣ዓዲ ሑፃ፣ቤተ-ሰማእቲን ደምበዛን ከምኡ’ውን ካብ ክልተ ጣብያታት ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ዝመፁ ነበርቲ፣ ኣካላት ኣመራርሓ ማልት፣ ዞባ ማእኸል ትግራይን፣ ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ብዝመፁ ኣጋይሽ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ በርሀን ተፀንቢሉ እዩ ተመሪቑ።

ተፀዋዒ ኤግሊመር ኦፍ ሆፕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተ ገብረህይወት ኣበበ ብወገኖም፤ ትካሎም ካብ 1998 ዓ/ም ናብዚ ድማ ምስ ማልት ሓቢሩ ምስራሕ ከምዝጀመረን ዛጊድ ሰለስተ ካልኣይ ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅ ህዝቢ ዝርብሐሉ ባይታ ብምፍጣር ኣብ 57 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ መምሀሪ ክፍልን መንበሪ መምህራንን ብምውጋን 17 ትካላት ጥዕና ‘ውን ተሃኒፆም ከምዝተሃነፁ ሓቢሮም።

ብሓፈሻ ይብሉ ኣይተ ገብረህይወት፤ \እዚ ገባሪ ሰናይ ብልዕሊ 126 ሚልዮን ብር ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ዝሃነፀ ኮይኑ ምስ ማልት ዘለና ርክብ ተጠናኺሩ ብምቕፃል ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመት ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለው ፀገማት ቀረብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ማይ፣ እንስሳት ሕክምናን ንምቕራፍ ከምኡ’ውን ምስ ማረት ብምትሕብባር ኣብ ፍልፍል ምዕባይ ሃፍቲ ሕብረተሰብን ትኹረት ገይርና ክንሰርሕ ኣለና፤ በዚ ኣቢልና ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ናፃ ዝወፀሉ ባይታ ክንፈጥር ኢና ክብሉ ገሊፆም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ህዝቢ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምትሕብባር ኣብ ህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ከይዲ ኣፈፃፅማ ብምጥንኻር ኣብ ህንፀት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ’ውን ትዓሞም ዘላ ስራሕታ ውፅኢታዊ ምዃኖም ዘረጋገፁ ገበርቲ ሰናይ ትካላት’ውን ደገፎም እናገለፁና ’ዮም። ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ዞባ ማእኸል ትግራይ ንማልት ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅለላ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ማእል ትግራይን ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ እዮም።

 ኣይተ ሚኪኤለ ወሲኾም እንትገልፁ፤ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ኣብቲ ዞባ ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕዳጋ በርሀ ሓዊሱ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ትግበራ መደባት ዝተዋደደ ልምዓት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ብልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዝተሃነፁ ትካላት ልምዓት ንምረቓ በቒዖም ስለዘለው ብሸም ህዝቢ እተን ወረዳታትን ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ትግራይን ዘለና ናእዳ ዝለዓለ እዩ ኢሎም።   

መንግስቲ ከም ሃገር ናብ ማእኸላይ ብርኪ እቶት ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝዕወት ዝተመሃረ ሓይሊ ሰብ ብበዝሕን ብፅሬትን እንትፈርን፣ እቲ ዝፈሪ ተምሃራይ ድማ ክእለትን ፍልጠት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብኣግባቡ ጨቢጡ ክወፅእን እንተኽኢሉ እዩ። ነዚ ዕላማ ህዝብን መንግስትን ብምድጋፍ ድማ ማልት ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ትውግን ዘላ ኮይና ካብዚኦም ምስ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር ኣህኒፃ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምችው ክኽውን ገይራቶ ዘላ ኣበርክቶ ኣብ ምምሕያሸ ሽፋንን ፅፈትን ትምህርቲ ክልልናን ዞባ ማእኸል ትግራይን ርኡይ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ዝበሉና ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ባህታ ወልደሚካኤል እዮም።

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ብወገኖም፤ ማልት ምስ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ማረትን ብምትሕበባር ኣብ ትሽዓተ ጣብያታት ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዝወድኡ 11 መደባት ልምዓት ብፍላይ ከዓ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ካልኦትን ክህነፁ ፀኒሖም ንምረቓ በቒዖም ኣለው። እዚ ድማ መንግስቲ ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ንዝሰርሖም ዘለው ስራሕቲ ዝደገፈን ንዕብየትና ነጥቢ መቐይሮ ስለዝኾነ ተጠናኺሮም ዝቕፅሉ ኮይኖም ማልት ምስ መድረግቲ  ኣካላት ብምዃን ኣብያተ ትምህርቲ ክትሃንፅ እንተላ ወለዲ ውላዶም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክልእኹን ተማሂሮም ንባዕሎምን ንሃገሮም ዘፀውዑን ትምህርቲ ሳይንስን ቴከኖሎጅን ብኣግባቡ መሊኾም ንክወፁን ጥቡቕ ደገፍን ክትትልን ክገብሩ ይግባእ ምስ በሉ፤ ህዝብና ኣብ ጎኒ ማልት ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ እወንታዊ ደገፍ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዖም።

 

 

 

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms