Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 39 guests and no members online

ኣብ ምስረታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ርኡይ ኣበርክቶ ዝነበሮም፣ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክምስረትን ተካእቲ ሃገር ዝኾኑ ወለዶ ክፈርዩን ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም ዝሓለፉ ሓርብኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 10ይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቶም ቐዳም 12 ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ኣብ ቐፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዘኪሩ:: ኣብቲ ዕለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ኣብ ቓላሚኖ ተማሂሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ላዕለዎት ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልልና እናሰርሑ ዝርከቡሰብ ሞያ፣ ተምሃሮን መምህራን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን፣ ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ክልል ትግራይ፣ ኣኽበርቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዝኾኑ ድምፃውያንን ሰብ ሞያ ስነጥበብን ብዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ዕልልታ ረዳኢን ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ህያው ስራሕቶም ብምዝካር እቶም ተጀሚሮም ዘለው ስራሕቲ ንምቕፃልን ኣብ ዝክኣሉሎም  ጉዳያት ተዘትዩሎም ::

 ኣብ ዕለት ዝኽሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዝተረኸቡ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣካቢ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዶክተር ክንደያ ገብረህይወት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፤ ሓርበኛ ልምዓት ኣርኣያ ዘሪሁን ከም ሽሞም ንኹለና መርኣያ ነይሮም ህዝቢ ትግራይ ካብ ክፋእን መከራን ክወፅእ ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ፣ ትምህርትን ጥዕናን ፣ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይን ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ክሰርሐሉ ኣብ ዝኽእሉ ዕድመ ሃንደበት ብመስዋቲ ተፈልዮምና:: እንተኾነ ግና ኣይተ ኣርኣያ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ህያው ብምዃኖም ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ክብሪ ኣለዎ:: ንሕና ድማ ኣሰሮም ስዒብና ንሶም ዝሰርሕዎም ዝነበሩ ስራሕቲ ኣጠናኺርና ክንቕፅለሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም::    

ብዓልቲ ቤት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ወ/ሮ ዕልልታ ረዳኢ ብወገነን፤ ኣርኣያ ፀገማት ህዝቢ ዝፈትሑ ቁጠባውን ማሕበራውን ትካላት ክጣየሹ ካብ ልቡ ሰሪሑ ዝሰመረሉ እኳ እንተኾነ ውፅኢት ስርሑ ንሱ ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እንተይኮነስ ንሱ ክሪኦ ኣብ ዘይክኣለሉ እዋን ሕዚ ኮይንና ንሪኦም ኣለና::  ካብዚ ብምብጋስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንኣርኣያ ክብሪ ሂቡ ዝዝክሮ:: ብምዃኑ ድማ ከም ኣይተ ኣርኣያ ኮይንካ ምስዋእ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ ክብላ ተሪዛበን::

መንእሰይ ወለዶ ካብ ኣርኣያ፣ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክትበፅሕ ዝገበረካ ህዝብን ሃገርን ብቕንዕናን ተዋፋይነትን ምግልጋል ፣መሃዛይነትን ፀገም ማሕበረሰብ ምስ ነብስካ ኣጣቢቕካ ንፀገማት ክትብድህ ምስራሕ ወሪሱ ሃገሩን ህዝቡን ካብ ድሕረትን ድንቁርናን ከላቕቕ ለይትን ቀትርን ክሰርሕ ይግባእ ዝበላ ወ/ሮ ዕልልታ በቲ ዝነበረ ስነ-ስርዓት ዝኽሪ ኣይተ ኣርኣያ ብከምዚ ደሚቑ  ምብዓሉ ኣዝየን ከም ዝተሓጎሳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይነን ስራሕቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ከም ዘቐፅላን ቃል ኣትየን::  

ዶክተር ሓጎስ ጊደናን ኣይተ መለስ ገብረዮሱስን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ትምህርቶም ዝተኸታሉ እዮም:: ኣብዚ እዋን ዶክተር ሓጎስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እናሰርሑ ይርከቡ ኣይተ መለስ ገ/ዮሱስን ድማ ዲን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ብምዃን እናገልገሉ  ይርከቡ::   

ኣብ ዕለት ዝክሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ረኺብና ዘዘራብናም ክልቲኦም ውሃብቲ ርኢቶ ኣይተ ኣርኣያ ህዝቢ ትግራይ እንተተማሂሩን ጥዕንኡ እንተሓሊዩን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምዕቡላት ዓለም በፂሐነኦ ዘለዋ ብርኪ ምዕባለ ክበፅሕ እዩ:: እዚ ከውን ንምግባር ድማ ሓበራዊ ቅልፅሙ ኣጠናኺሩ ክሰርሕ ይግባእ ይብሉ ነይሮም:: እዚ ራእዮምን ዕላምኦምን ንምዕዋት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክስለፍን ዝርካቡ ከበርክትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ሰፋሕቲ መለዓዓልቲ ሓሳባት ብምቕራብ ድማ ይፍለጡ:: እዚ ፃዕሮም ኣብ ትግራይና ንሕና ዝተምሃርናሉ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ቤት ትምህርቲ ሓዊሱብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ክህነፅ ገይሮም::  በዚ 'ውን ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ሰፊሮም ንሕና 'ውን ኣሰሮም ተኸቲልና ብህዝቢ ክንፍቀር ንህዝቢ ዝረብሑ ስራሕቲ ንምስራሕ ዓሊምና ንሰርሕ አለና ክብሉ ገሊፆምልና::  

ኣብ ምስረታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ርኡይ ኣበርክቶ ዝነበሮም፣ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክምስረትን ተካእቲ ሃገር ዝኾኑ ወለዶ ክፈርዩን ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም ዝሓለፉ ሓርብኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 10ይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቶም ቐዳም 12 ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ኣብ ቐፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዘኪሩ:: ኣብቲ ዕለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ኣብ ቓላሚኖ ተማሂሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ላዕለዎት ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልልና እናሰርሑ ዝርከቡሰብ ሞያ፣ ተምሃሮን መምህራን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን፣ ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ክልል ትግራይ፣ ኣኽበርቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዝኾኑ ድምፃውያንን ሰብ ሞያ ስነጥበብን ብዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ዕልልታ ረዳኢን ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ህያው ስራሕቶም ብምዝካር እቶም ተጀሚሮም ዘለው ስራሕቲ ንምቕፃልን ኣብ ዝክኣሉሎም  ጉዳያት ተዘትዩሎም ::

 ኣብ ዕለት ዝኽሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዝተረኸቡ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣካቢ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዶክተር ክንደያ ገብረህይወት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፤ ሓርበኛ ልምዓት ኣርኣያ ዘሪሁን ከም ሽሞም ንኹለና መርኣያ ነይሮም ህዝቢ ትግራይ ካብ ክፋእን መከራን ክወፅእ ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ፣ ትምህርትን ጥዕናን ፣ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይን ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ክሰርሐሉ ኣብ ዝኽእሉ ዕድመ ሃንደበት ብመስዋቲ ተፈልዮምና:: እንተኾነ ግና ኣይተ ኣርኣያ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ህያው ብምዃኖም ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ክብሪ ኣለዎ:: ንሕና ድማ ኣሰሮም ስዒብና ንሶም ዝሰርሕዎም ዝነበሩ ስራሕቲ ኣጠናኺርና ክንቕፅለሉ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም::    

ብዓልቲ ቤት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ወ/ሮ ዕልልታ ረዳኢ ብወገነን፤ ኣርኣያ ፀገማት ህዝቢ ዝፈትሑ ቁጠባውን ማሕበራውን ትካላት ክጣየሹ ካብ ልቡ ሰሪሑ ዝሰመረሉ እኳ እንተኾነ ውፅኢት ስርሑ ንሱ ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እንተይኮነስ ንሱ ክሪኦ ኣብ ዘይክኣለሉ እዋን ሕዚ ኮይንና ንሪኦም ኣለና::  ካብዚ ብምብጋስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንኣርኣያ ክብሪ ሂቡ ዝዝክሮ:: ብምዃኑ ድማ ከም ኣይተ ኣርኣያ ኮይንካ ምስዋእ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ ክብላ ተሪዛበን::

መንእሰይ ወለዶ ካብ ኣርኣያ፣ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክትበፅሕ ዝገበረካ ህዝብን ሃገርን ብቕንዕናን ተዋፋይነትን ምግልጋል ፣መሃዛይነትን ፀገም ማሕበረሰብ ምስ ነብስካ ኣጣቢቕካ ንፀገማት ክትብድህ ምስራሕ ወሪሱ ሃገሩን ህዝቡን ካብ ድሕረትን ድንቁርናን ከላቕቕ ለይትን ቀትርን ክሰርሕ ይግባእ ዝበላ ወ/ሮ ዕልልታ በቲ ዝነበረ ስነ-ስርዓት ዝኽሪ ኣይተ ኣርኣያ ብከምዚ ደሚቑ  ምብዓሉ ኣዝየን ከም ዝተሓጎሳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይነን ስራሕቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ከም ዘቐፅላን ቃል ኣትየን::  

ዶክተር ሓጎስ ጊደናን ኣይተ መለስ ገብረዮሱስን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ትምህርቶም ዝተኸታሉ እዮም:: ኣብዚ እዋን ዶክተር ሓጎስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እናሰርሑ ይርከቡ ኣይተ መለስ ገ/ዮሱስን ድማ ዲን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ብምዃን እናገልገሉ  ይርከቡ::   

ኣብ ዕለት ዝክሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ረኺብና ዘዘራብናም ክልቲኦም ውሃብቲ ርኢቶ ኣይተ ኣርኣያ ህዝቢ ትግራይ እንተተማሂሩን ጥዕንኡ እንተሓሊዩን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምዕቡላት ዓለም በፂሐነኦ ዘለዋ ብርኪ ምዕባለ ክበፅሕ እዩ:: እዚ ከውን ንምግባር ድማ ሓበራዊ ቅልፅሙ ኣጠናኺሩ ክሰርሕ ይግባእ ይብሉ ነይሮም:: እዚ ራእዮምን ዕላምኦምን ንምዕዋት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክስለፍን ዝርካቡ ከበርክትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ሰፋሕቲ መለዓዓልቲ ሓሳባት ብምቕራብ ድማ ይፍለጡ:: እዚ ፃዕሮም ኣብ ትግራይና ንሕና ዝተምሃርናሉ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ቤት ትምህርቲ ሓዊሱብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ክህነፅ ገይሮም::  በዚ 'ውን ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ሰፊሮም ንሕና 'ውን ኣሰሮም ተኸቲልና ብህዝቢ ክንፍቀር ንህዝቢ ዝረብሑ ስራሕቲ ንምስራሕ ዓሊምና ንሰርሕ አለና ክብሉ ገሊፆምልና:: 

 

Click here to see photos...

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms