Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 92 guests and no members online

ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣስገደ ፅንብላ ኣብ ጣብያ ደብረ ኣባይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ 9 መስከረም 2009 ዓ/ም ሰረት እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ:: 

 ኣብ ምንባር ሰረት እምነ ኩርናዕ ምስፍሕፋሕ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ዝተረኸቡን ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳሬክተር ዳይሬክቶሬት ልምዓታዊ ትግበራ ኣይተ ንጉስ ከበዶም ከም ዝበልዎ፤ ልምዓት ሓንቲ ሃገር ብውልቀ ሰባት ዝረጋገፅ እንተይኮነስ ሓፈሻዊ ንቕሓተ ሕልና ህዝቢ ብምዕባይ ኣቢሉ እዩ፤ ስለዝኾነ  ድማ ህዝቢ ማእኸላ ገይራ ትንቀሳቐስ ዘላ ማሕበኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንኣጠቓላሊ ልምዓታዊ ስራሕትና ቁልፊ ኣብ ዝኾነ ትምህርቲ ትኹረት ገይራ ምስራሕ ካብ ትጅምር ንነዘ ዓበይቲ ዓወታት ልምዓት ኣመዝጊባ ኣላ ኢሎም::  

 

ኣይተ ንጉስ ወሲኾም እንትገልፁ  ማልት ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርቲ ዝጀመረቶም ዓበይቲ ምንቅስቓሳትን ዘመዝገበቶም ዓወታትን ብምስፋሕ ህፃናት ኣብ ቀረበኦም ካብ ንፋስ፣ ቁርን ፀሓይን ተናጊፎም ፅፈቱ ዝሓለወ፣ ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝተደገፈ ትምህርቲ ዝረኽቡሉ ዕድል ንምፍጣር ምስ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ኣባላትን ደገፍት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ስሙር ዝምድና ብምፍጣር ትንቀሳቐስ ዘላ ኮይና ሎሚ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ኣስገደ ፅንብላ ኣብ ወረዳ ኣስገደ ፅንብላ ጣብያ ደብረ ኣባይ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ብልዕሊ 2.31 ሚልዮን ብር ዝህነፅ ቤት ትምህርቲ 'ውን ኣካል ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ክንፍፅሞም ዝፀናሕና መደባት ምስፍሕፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምርግጋፅ ፅፈት ትምህርትን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም:: 

 

ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተወካሊ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ኣስገደፅንብላ ኣይተ መረሳ ኣብርሃ ብወገኖም፤ ኣብያተ ትምህርቲ ቀንዲ ሓይሊ ሃገር ዝኾነ ወለዶ ዝፈርየለን ትካላት ብምዃነን መንግስቲ ኣብ ምስፍሕፋ ኣብያተ ትምህርትን ምርግጋፅን ፅሬትን ዝለዓለ ትኹረት ሂቡ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ካብ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣትሒዙ ህዝቢ ትግራይ ብትምህርቲ ኣቢሉ ዓርሱ ከብቅዕ፣ ብኲናት ባዲሙን ብመሰረተ ልምዓት ንድሕሪት ተጎቲቱን ዝነበረ ክልልና ዳግም እግሪ ክተክል ህዝባ ብምውዳብን ብምንቃሕን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፍሉይ ኣብ ትምህርቲ ትሰርሖም ዘላ ስራሕቲ ከም ዝንእዱ ብምግላፅ ሕዚ ህንፀቱ ንምብሳር 9 መስከረም 2009 ዓ/ም ዝተነበረ ሰረት እምነ ኩርናዕ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ 'ውን ፈታሓይ ፀገም ህዝብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኢሎም::

 

ኣብ 2009 ዓ/ ዘመነ ትምህርቲ ሽዱሽተ መምሃሪ ክፍሊ ክንሰርሕ ህዝብና ኣለዓዒልና ኣብ ንንቀሳቐሰሉ እዋን ኣብ ጎንና ኮይና መምሃሪ ክፍልታት ክትሃንፀልና ሰረት እምነ ኩርናዕ ኣንቢራትልና ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ጎና ተሰሊፍና ኣብ ትምህርቲ ዝሓዝናም መደባትና ንምዕዋት ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ድማ አማሓዳሪ ጣብያ ደብረ ኣባይ ኣይተ ፀጋይ ወልዱ እዮም::  

 

ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ መምህር ዝኾና ፍረወይኒ ሰረቀ-ብርሃን ብወገነን ተምሃሮና ኣብ ዳስ ይምሃሩ ብምንባሮም ብንፋስን፣ ቁርን ፀሓይን ካብ ምቅላዕ ሓሊፉ ሃንደበት ብዝመፅእ ተመን ተደናጊፆም ዓዶም ዝኸዱሉ ኣጋጣሚ ነይሩ::  እዚ ቤት ትምህርቲ ተሃኒፁ ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክፍቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ እቶም ዝነበሩ ፀገማት ብምቅላል ኣብ ምርግጋፅ ፅፈትን ምምሕያሽ ውፅኢት ተምሃሮናን ዝለዓለ እጃም ዝህልዎ ብምዃኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሞሳ ይግብኣ ኢለን:: 

 

Click here to see more photos...

 

 

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms