Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 116 guests and no members online

ህንፀት እዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ መነባብሮና ርኡይ ለውጢ ዘምፅእ እዩ (ነበርቲ ጣብያ ዓዲ ግዳድ)

ትምህርቲ ህዝብታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ ንክበፅሑ ቁልፉ መሳርሒ ኮይኑ  የገልግል:: እዚ ክውን ንምግባር ድማ ዜጋታት ፅፈቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ንምርካብ ምችውነቱ ኣብ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ እንትምሃሩ ግድን ይብል:: ኮይኑ ግና ብ2000 ዓ/ም ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ዓዲ ግዳድ ቑሸት ዓዲ ጨሞ ዝተመስረተት ሳተላይት ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ዝምሃሩ ዝነበሩ 295 ተምሃሮ ግና ኣብ ዳስ፣ ቁርን ፣ ፀሓይን ይምሃሩ ብምንባሮ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ብኣግባቡ ኣብ ምጭባጥ ይፅገሙ ምንባሮም ርእሰ ምምህር እቲ ቤት ትምህርቲ መመህር መብራቶም ብርሃነ ይዛረቡ::

 

እዚ ፀገም ንምእላይ 8 መሰከረም 2009 ዓ/ም  ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ፌደራል ኣብያተ ዕዮ፣ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ወረዳ ታሕታይ ቆራሮን ሳተላይት ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምቕያር ብር 4,788,390 ብር ወፃኢ ንምህናፅ ሰረት ህንፀት እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ::

 

ኣብ ምንባር ሰረት እምነ ኩርናዕ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተረኸቡ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳሬክቶሬት ልምዓታዊ ትግበራ ኣይተ ንጉስ ከበዶም ኣብ ዘስምዑዎ ዘረባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ እንትንቀሳቐስ መሰረታ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣባላታን ደገፍታን ብምግባር እዩ:: ነዚ ሓይሊ ልምዓት ብምትሕብባር ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና ግልጋሎት ቀረብ መስተ ማይን ካልኦት ልምዓታዊ ስራሕትን ብምስታፍ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ፀገማት ህዝቢ እናፈትሐት መፂኣ ኣላ:: ሕዚ ድማ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ዕዮ ተመዲቦም እናሰርሑ ዝርከቡ ግዱሳት ተጋሩ ዘዋፅኡዎን ገንዘብ፣ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ሓገዝን ኣቢሉ ብልዕሊ 4.7 ሚልዮን ብር ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ሰረት እምነ ኩርናዕ ምንባሩ እዚ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ እንትዛዘም ፅባሕ ሃገር ተረኪቦም ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ ዘሰጋግሩ ዜጋታት ዝፈርዩሉ ብምዃኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓገዝ ንዝገበሩ ኩሎም ኣካላት ዝለዓለ ክብሪ ኣለዋ ኢሎም::

 

ኣብ ምንባር ሰረት እምነ ኩርናዕ ህንፀት ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ዝተረኸቡ ኣቦ ወንበር ቦርድ  ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣብያተ ዕዮ ፌደራል ኣይተ ፀጋልኡል ወልደኪዳንን ብወገኖም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣብያተ ዕዮ ፌደራል 600 ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ብኣባልነት ሓቚፋ ትንቀሳቀስ ዘላ ኮይና ቅድም ክብል ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ማይፀብሪ ቤት ትምህርቲ ሃኒፃ ንሕብረተሰብ ዘረከበት ኮይና ሕዚ ድማ ምሉእ ቤት ብርኪ  ትምህርቲ ንምህናፅ ኣብ ምንባር ሰረት እምነ ኩርናዕ ምርካብና እዚ ተግባር መፃኢ ዕድል ዜጋታትና ኣብ ድልዱል ሰረት ዘንብር ብምዃኑ ዝለዓለ ኩርዓት ዝስምዐና ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ክሳብ ዝዛዘም ምስ ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ብምትሕብባር ኣድላይ ዘበለ ክትትልን ደገፍን ክንገብረሉ ኢና ብምባል ንህዝብን ምምምዳርን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮን ጣብያ ዓዲ ግዳድን ዘለዎም ወገናውነት ገሊፆም::

 

ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ኣብርሃለይ ኣበራ ብወገኖም ማልት ኣብ ምርግጋፅ ፅፈት ትምህርቲ ብዕቱብ ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ:: እዚ ቅድም ክብል ይሰርሐሉ ኣብ ዝነበርኩ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ 'ውን ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ሰናይ ተግባራ እዩ:: ሕዚ ድማ ካብ ህዝቢ ዝረከበቶ ሃፍቲ ናብ ህዝቢ ተበርክት ኣላ:: ህንፀት ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ድማ ፀገም ሕብረተሰብ ዝዳህሰሰን ኣብ ምርግጋፅ ፅፈት ትምህርቲ ዝሕግዝን ስለዝኾነ ነበርቲ ወረዳ ታሕታይ ቆራን ጣብያ ዓዲ ግዳድን ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይኖም ዝገብሩዎ ዘለው ምንቅስቃስ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ፀዊዖም::  

 

ኣይተ ተወልደ መረሳን ኣይተ ይርጋ ኣብርሃን 'ውን ነበርቲ ጣብያ ዓዲ ግዳድ ቁሸት ዓዲ ጨሞ እዮም:: ቅድሚ ምኽፋት ሳተላይት ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ  ደቆም ናብ ጣብያታት ማይኩሓ፣ በለስ፣ ከተማ ሽረ፣ ኣልኢኾም የምህሩ ምንባም እዮም ዝገልፁ:: ሕዚ ግና ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ ብእትንቀሳቐስ ማልት ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ሰረት እምነ ኩርናዕ ክንበር ምኽኣሉ ህንፀቱ እንትዛዘም ደቅና ኣብ ሕቁፍና ገይርና እነምህረሉ ዕድል ዝፈጥርን ፅፈቱ ዝሓለወ ትምህርቲ ንክረኸቡ ዘኽእልን ኣብ መነባብሮና ርኡይ ለውጢ እነምፀአሉን ስለዝኾነ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንዝገበረትልና ኣበርክቶ ናእዳና ዝለዓለ እዩ ኢሎም::   

 

ተምሃራይ ኪዳነማርያም ምሩፅ ካብ ጣብያ ዓዲ ግደድ ንኣስታት ሓደ ስዓት ብእግሩ ብምጉዓዝ ከም ዝምሃር ተምሃይ ፀጋይ ምሩፅ ድማ ብእግሪ ንሓደ ስዓት ብመኪና ድማ ኣስታትት 8 ኪሌሜትሮ ተጓዒዙ ኣብ ከተማ ሽረ ከም ዝምሃሩን ይዛረቡ::   ሕዚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዝነብሩሉ ጣብያን ቁሸትን ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ሰረት እምነ ኩርናዕ ምንባሩ ግና ፀገሞም ዝቐርፈሎም ብምዃኑ ይገልፁ::   

 Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms