Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 120 guests and no members online

25 ጥቅምቲ 2008ዓም ኣብ ከተማ ዓድዋ መአከቢ ኣዳራሽ ገጠር ዓድዋ ዝተሳለጠ እዚ ሓበራዊ መድረኽ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት 2007ዓምን ትልሚ 2008ዓምን መሰረት ብምግባር ዝተሳለጠ’ዩ፡፡ ኣፈፃፅማ መደባት ማልት 2007ዓም ብዝርዝር ዘቕረቡ ኣቦመንበር ቦርድ ማልት ዞባ ማእኸል ኣይተ ኣረጋዊ ገ/ሩፋኤል እንትኾኑ፣ መደባት ማልት ንምፍፃም ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ኣፈላላይ ከምዘሎን ሐዚ ናብ ሓደ ዓይነት ኣፈፃፅማ ንምምፃእ ኩሉ ኣመራርሓ ኢዱ ክሓውስ ከምዝግበኦን ፀዊዖም፡፡ ህዝቢ ንማልት ክልግሶ ዝደሊ ኩለመዳያዊ ድጋፍ ኣዝዩ ዓብይ ከምዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተ ኣረጋዊ፣ ሰኣን ጠመተን ግቡእ ኣመራርሓን ይተርፍ ምህላው ገሊፆም፡፡ ማልት ብህዝቢ ዓብይ ተቐባልነት ዘለዋ ናይ ልምዓት ትካል’ያ ዝበሉ ኣይተ ኣረጋዊ፣ ነዚ ፀጋ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ክፍተት ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ከምዝኾነ ሓቢሮም፡፡ ወረዳታት ጣንቋኣበርገለ፣ ዓብይዓድን ኣሕፈሮምን ካብ መንጎ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ መደባት ማልት ዘለወን ወረዳታት ከምዝኾና ዘብርሁ ኣይተ ኣረጋዊ፣ ካልኦት ኣሰር እዘን ወረዳታት ብምስዓብ ኣብ ምቅልጣፍ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ከባቢአን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ተምሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ማልት ኣብ ምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘተባብዕ ከምዝኾነ ዝገለፁ ዋና ኣመሓዳርን ኣካቢ ቤት ምኽሪ ማልትን ዞባ ማእኸል ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ እንትኾኑ፣ ትካላውን ነበርትን ኣባላት  ኣብ ምፍራይ ዘሎ ክፍተት ብምዕፃው ዞባ ማእኸል ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ዞባታት ክልልና ንምግባር ኣዝዩ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ከምዘድሊ ሓቢሮም፡፡ ማልት ናይ ህዝቢ ትካል’ያ ዝበሉ ኣይተ ሚኪኤለ፣ ህዝቢ ነዛ ትካል ከምዓይኒ ብሌኑ ዝሪኣን ዝሕብሕባን ከምዝኾነት ድሕሪ ምሕባር፣ ድሌት ህዝቢ ብዝድለ ኣገባብ ምምራሕ ናይ ኩሉ ኣመራርሓ ስራሕ ሓላፍነት ከምዝኾነ ኣተሓሳሲቦም፡፡ መደባት ማልት 2008ዓም ብዘይውዓል ሕደር ብዝግባእ ክምርሑን ሽቶኦም ክወቕዑን ኣብ ምግባር ኩሉ ዝምልከቶ ኣመራርሓ ክሰርሕ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ሚኪኤለ፣ እንተወሓደ ኣብ ሕድሕድ ቤት ዕዮ ሓደ ወለንታዊ ሰብ ብምምዳብ ኩሎም መደባት ማልት ብዝግባእ ይኸዱ ምህላዎም እንዳተረጋገፀ ክኸይድ ኣለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡ መደባት ማልት ከም መገማገምን መሰራርዕን ኣብ ቸክ ሊስት ኣትዮ ክሳብ ጣብያ ክወርድ ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ሚኪኤለ፣ ነዚ ዘይፍፅም ኣመራርሓ እንተሃልዩ ሓለፍነት ወሲዱ ክሕተተሉ ምዃኑ ሓቢሮም፡፡ ኣባላት ምፍራይን እቶት ምእካብን በይኑ ዓብይ ዓወት ከምዘይኮነ ዝሓበሩ ኣይተ ሚኪኤለ፣ ኣብ ወረዳታት ዝተርፍ 70 ሚኢታዊ ኣታዊ ብግቡእ ኣብ መዓልኡ ምውዓሉ ምርግጋፅ’ውን ሓደ ቀንዲ ስራሕ ከምዝኾነ ገሊፆም፡፡ ብሕፅረት በጀት ኣብ ትካላት ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ዝረኣዩ ክፍተታት ኣብ ምሽፋን እዚ ኣታዊ ዓብይ ኣበርክቶ ከምዘለዎ ዝሓበሩ ኣይተ ሚኪኤለ፣ ካብ ብኽነት ብዝረሓቐን ዝረአ ስራሕ ብምስራሕን ወረዳታት ክጥቀማሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ዞባ ማእኸል ብምፍፃም መደባት ማልት እንትዕቀን ኣብ ራብዓይ ደረጃ ትስራዕ ዞባ ምዃና ዝሓበሩ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ እቶትን ማልት ኣይተ ሃ/ማርያም ሃፍቱ እንትኾኑ፣ ብዘለዎ በዝሒ ህዝብን ሃፍትን እንትርአ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ሓቢሮም፡፡ ካብ ሓምሻይ ክሳብ መሰናዶ ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ኣባላት ማልት ብምዃን ሓደ ብርን ሓደ ተኽልን ከምዝተኽሉ ዘዛኻኸሩ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተርፍን ካብ ተምሃሮ ዝዋፃእን እቶት’ውን ልዕክዕ ከምቲ ኣብ ወረዳታት ዝተርፍ 70 ሚኢታዊ ብግቡእ ክምራሕ ከምዝግበኦ ኣተሓሳሲቦም፡፡ ነበርቲ ከተማን ገጠርን ከምኡ’ውን ማሕበረሰብ ንግዲ ዞባ ማእኸል ኣዝዩ ብዙሕ ከምዝኾነ ዝገለፁ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ እዚ ሰፊሕ ዕድል ብግቡእ ብምምራሕ ንምድልዳል ማልት ኣመራርሓ ቦርድ ማልት ወረዳታት ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ምዒዶም፡፡

እቲ ቀንዲ ፀገም መደባት ማልት ከም ሓጋዚ መደባት  መንግስቲ ወሲድካ ግቡአ ጠመተ ዘይምሃብ ከምዝኾነን ብፍላይ ኣብ ዝተወሰና ወረዳታት ዘሎ ጠመተ ኣዝዩ ትሑት ከምዝኾነን ዝገለፁ ድማ ኣተሓባባሪ ክላስተር ክልተ ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ እቶትን ኣይተ ኣበበ ተሾመ እዮም፡፡ እዚ ኩነት ኣብ ምፍፃም መደባት 2008ዓም ክድገም የብሉን ዝበሉ ኣይተ ኣበበ፣ ግቡእ ጠመተ ሂብካ ክስርሓሉ ፀዊዖም፡፡

ግቡእ ጠመተን ኣመራርሓን ዘይምሃብ እቲ ቀንዲ ፀገም ከምዝኾነ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ እቲ ሓበራዊ ዘተ ብወገኖም፣ መደባት ማልት 2008ዓም ንምዕዋት ኣብ ቸክ ሊስት ብምእታው ኣካል መገማገምን መሰራርዕን ኮይኑ ክኸይድ ከምዝገብሩ ሓቢሮም፡፡ ብእዋኑ ቅብሊት ደረሰኝ ዘይምልኣኽ፣ ካብዚ ንላዕሊ ዝኸፍል ኢና ትካላዊ ኣባል ንብሎ ዝብል ሓፁር ምቕማጥን በቢእዋኑ ምስ ኣመራርሓ ዘይምርኻብን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ዝርኣዩ ፀገማት ከምዝኾኑ ዝሓበሩ እቶም ተሳተፍቲ፣ ነዚ ንምፍታሕ ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡ ኩሎም መደባት ማልት 2008ዓም ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ ከምዝውግንዎም ቃል ዝኣቱ እቶም ተሳተፍቲ፣ ብፍላይ ነበቲ ከተማ፣ ገጠርን ማሕበረሰብ ንግድን ኣባላት ማልት ንምግባር ሰፊሕ ምንቕናቕ ከምዝገብሩ ገሊፆም፡፡

ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ ማልት ኩለን ወረዳታት ዞባ ማእኸል ዝተረኸቡ እንትኾኑ፣ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ማልት 2007ዓም ዝለዓለ ኣፈፃፅማ ዘርኣየት ወረዳ ጣንቋኣበርገለ ብማልት ዝተዳለወላ ሽልማት ወረቐት ምስክር ካብ ኢድ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣይተ ሚኪኤለ ኣብርሃ ተረኪባ፡፡

 

Click here to see more photos...

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms