Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 117 guests and no members online

እዚ ስልጠና ብምትሕብባር ማልት፣ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ፣ ኢመነንስ ሶሻል ኢንተርፕረነርስ፣ ቲንኪንግ ስኩልስ ኢንተርናሽናልን ኢትዮዽያን ካብ ኢንሸቲቭ ኣፍሪካ ብዝተረኸበ ፋይናንሳዊ ደገፍ “ፕሮጀክት ምዕባይ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝፍልፍል ኣተሓሳስባ (growing thinking schools from inside out to empower young girls Project)” ብዝብል ካብ 2006ዓም መወዳእታ ጀሚሩ እንዳተሳለጠ ናይ ዝመፀ ፕሮጀክት መቐፀልታ’ዩ፡፡ እቲ ካብ 1 – 3 ጥቅምቲ 2008ዓም ኣብ ከተማ ውቕሮ ብክኢላታት ቲንኪንግ ስኩልስ ኢንተርናሽናልን ኢትዮዽያን ዝወሃብ ዘሎ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና፣ ኣብ ምምፃእ መሰረታዊ ለውጢ ኣተሓሳስባ ኣብያተ ትምህርቲ ዘድሀበ’ዩ፡፡

ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ምዕባይ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝፍልፍል ኣተሓሳስባ ኣይተ ተስፋይ ናስር ከምዝበልዎ፣ እዚ ስልጠና ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ መንግስቲ ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ንምሕጋዝ ዓሊሙ፣ ካብ ኣብያተ ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳታት፣ በቲ ፕሮጀክት ዝተሓቖፋ 24 ቀዳማይን 13 ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመፁ 84 ክኢላታት ዝሳተፍሉ ከምዝኾነ ሓቢሮም፡፡ ቀዳማይ ዙርያ ስልጠና፣ ካብ ኩለን ወረዳታት ንዝመፁ ኣካላት ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ከተማታት ውቕሮ፣ ኣኽሱምን እንዳስላሴ ሽረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት  ከምዝተውሃበ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ተስፋይ፣ ን2008ዓም ክወሃብ ዝተትሓዘ ካልኣይ ዙርያ እዚ ፕሮጀክት ብናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ተጀሚሩ’ሎ ክብሉ ኣብሪሆም፡፡ ብብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝወሃብ ስልጠና ዘተሓባብሩን ዝድግፉን ክኢላታት ምድላው ኣገዳሲ ብምዃኑ እዚ ስልጠና ከምዝተዳለወ ዝገለፁ እቶም ኣተሓባባሪ፣ ሰልጠንቲ እዚ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ብግቡእ ተገንዚቦም ኣብያተ ትምህርቶም ዓርሰ ማዕበልቲ መርኣያ ኣብያተ ትምህርቲ ክኾና ኣብ ምግባር ዓብይ ኣበርክቶ ከምዝገብሩ ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡

መምህራን ሓዱሽ ሜላ ኣመሃህራ፣ መስርሕን ኣካይዳን ተገንዚቦም ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ሃገርና ርኡይ ኣበርክቶ ክህልዎም ንምግባር ዝሳለጥ ዘሎ ፕሮጀክት ከምዝኾነ ዘብርሁ ድማ፣ ነቲ ስልጠና ዝህቡ ዘለው ክኢላ ቲንኪንግ ስኩልስ ኢትዮዽያ ኣይተ ዳግም መለስ’ዮም፡፡ ኣብ መወዳእታ 2006ዓም ብብርኪ ክልል ንኣካላት ኣመራርሓ ትምህርቲ፣ ኣብ 2007ዓም ድማ ንኣካላት ኣመራርሓ ትምህርቲ ወረዳታት ስልጠና ከምዝተውሃበ ዝገለፁ ኣይተ ዳግም፣ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ብምሃብ ንቐፃሊ ንዝወሃቡ ስልጠናታት ዝሓሸ ዕድል ንምፍጣር እዚ ስልጠና ይወሃብ ምህላው ኣብሪሆም፡፡

ኣብያተ ትምህርቲ ዓርሰን ብምምዕባል መርኣያ ክኾና ኣብ ምግባር ተሳትፎ ሕብረተሰብ፣ መምህራንን ተምሃሮን ከምዝጠልብ ብዝርዝር ዘብርሁ ካብ ቲንኪንግ ስኩልስ ኢንተርናሽናል ዝመፁን ብዋናነት ነቲ ስልጠና ይህቡ ዘለውን ሚ/ር ሮበርት ፕራይስ እንትኾኑ፣ ዘለናሉ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኩሎም ስራሕቲ ብኣጠቓቕማ ቴክኖሎጅን ኣተሓሳስባን ዝበሰለ ሓይሊ ሰብ ስለዝሓትት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ኣድማስ ኣተሓሳስባ ኣመራርሕአንን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃረንን ብዘበናዊ ኣገባብ ምውዳድ ከምዘድልየን ገሊፆም፡፡ እዚ ፕሮጀክት ሓዱሽ ኣንፈት ኣተሓሳስባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንምትእትታው ዝሕግዝን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዕውትነቱ ዘረጋገፀን ከምዝኾነ ዘብርሁ ሚ/ር ሮበርት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ነዚ ሓዱሽ ሜላ ብልቢ ክቕበለኦን ክትግብርኦን እንተኺኢለን ኣብ ዕቤት ሃገሩ ርኡይ ግደ ዝፃወት ዜጋ ምፍጣር ከምዝከኣል ዘለዎም እምነት ገሊፆም፡፡

ኣብቲ ስልጠና ዝረኸብናዮም ሰልጠንቲ ብወገኖም፣ እዚ ስልጠና ኣብያተ ትምህርትና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምፅኣ ኣብ ምግባር ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ምስ በሉ፣ ቀፃሊ ብብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝወሃብ ስልጠና ብኣሰልጣናይነትን ኣተሓባባርነትን ንምስራሕ ዘለዎም ድልውነት ገሊፆም፡፡

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፣ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ፣ ፕሮግራማትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ማልት ኣይተ ንጉስ ከበዶምን ዳይሬክተር ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ኮሙኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ኣይተ ወ/ስላሴ ረታን ስልጠና ኣብ ዝካየደሉ ቦታ ተረኺቦም ኩነታት ከይዲ እቲ ስልጠና ዝዓዘቡ እንትኾኑ፣ ነቲ ስልጠና ምስ ዘሳልጡ ክኢላታት ዘትዮም፡፡

 

ካልኣይ ዙርያ ስልጠና ፕሮጀክት ምዕባይ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝፍልፍል ኣተሓሳስባ፣ ካብ ኩለን በቲ ፕሮጀክት ዝተሓቖፋ 37 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝመፁ መምህራን ካብ 04 – 12 ጥቅምቲ 2008ዓም ኣብ ከተማታት ውቕሮ፣ ኣኽሱምን እንዳስላሰ ሽረን ከምዝወሃብ ካብ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ንምርዳእ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms