Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 122 guests and no members online

ስልጠናኣሰልጠንቲፕሮጀክትምብቃዕደቂኣንስትዮተምሃሮካብኣብያተትምህርቲብዝፍልፍልኣተሓሳስባካብ 01 – 04 ጥቅምቲ 2008ዓምኣብከተማውቕሮካብ 12 ወረዳታትትግራይንዝመፁ 84 መምህራንንሓለፍቲኣብያተፅሕፈትትምህርቲወረዳታትንዝተውሃበእንትኸወን፣ኣብቲስልጠናዝተረኸቡሰልጠንቲዓብይዓቕሚከምዝፈጠረሎምተዛሪቦም፡፡እዚፕሮጀክትካብኢንሸቲቭኣፍሪካብዝተረኸበፋይናንሳዊሓገዝብኣተሓባባርነትማልት፣ብመሰልጠናይነትክኢላታትቲንኪንግስኩልስኢንተርናሽናልንኢትዮዽያንዝሳለጥዘሎኮይኑ፣ሓዱሽኣተሓሳስባኣብኣብያተትምህርቲንምትእትታውንዓርሰማዕበልቲሞዴልኣብያተትምህረቲንምፍጣርንዓሊሙዝካየድዘሎዩ፡፡

እዚስልጠናኩለመዳያዊኣተሓሳስባኣብኣብያተትምህርቲንምምፃእመንገዲዝኸፍትኮይኑከምዝረኸብዎዝገለፁርእሰመምህርካልኣይብርኪቤትትምህርቲብዘትመምህርተኽለብርሃን/መስቀልእንትኾኑ፣ዝተውሃበናስልጠናመምህራንከመይብቐሊልመንገዲናብዝርዝርትሕዝቶታትትምህርቲክኣቱንብዘይምንምምጉታትዝድለውፅኢትከመዝግቡከምዝኽእሉንዘርኢነይሩክብሉተዛሪቦም፡፡ቅድምክብልዝተፈላለዩስልጠናታትከምዝወሰዱዝሓበሩመምህርተኽለብርሃን፣እዙስልጠናካብካልኦትብዝተፈለየመልክዑብስእላዊኣገባብትሕዝቶታትከመይክግለፁከምዝኽእሉዘርእንፍልይዝበለሜላኣመሃህራንከምዝኾነሓቢሮም፡፡

ኣብፈለማእንታይዓይነትስልጠናከምዝኾነንምርዳእተፀጊመነይረ፤ቀስእንዳበልኩትሕዝቶእቲስልጠናክርዳእምስጀመርኩግንኣዝዩቀልበይተሳሒቡ፤ድሌትተምሃሮከመይትርዳእ፣ከመይጉጅለታትተምሃሮትፈጥር፣ኣይናይትሕዝቶበየናይሜላንምሃብከምዝጥዕምወዘተዝብሉሕቶታትብቐሊሉከመይክምለሱከምዝኽእሉክርዳእክኢለኣለኹዝበሉድማርእሰመምህርካልኣይብርኪቤትትምህርቲሰመማመምህርሃይላይ/ዮውሃንስዮም፡፡ዝተውሃቦምስልጠናብዘይውዓልሕደርኣብቤትትምህርቶምንዝርከቡመምህራንብምክፋልበቲሜላኣመሃህራብቑዓትኮይኖምክርከቡከምዝሰርሑዝገለፁመምህርሃይላይ፣ካልኣይብርኪቤትትምህርቲሰመመካብውሽጣብዝርፍልፍልሓዱሽኣተሓሳስባመርኣያፅሬትኮይናከምትወፅእዘለዎምእምነትገሊፆም፡፡

ቅድምክብልብዝተፈላለዩኣካላትዝተፈላለዩስልጠናታትይወሃቦምንተመሳሰልቲብምዃኖምይሰላቸውምንባሮምንዘዘኻኸሩኣብካልኣይብርኪቤትትምህርቲጥላሁንይግዛው - ማይጨውመምህርዝኾኑምምህርሰለሙንጌታቸውእንትኾኑ፣እዚስልጠናብዝተፈለየመልክዑኣሳታፋይንብፉሉይኣቀራርባንዝተውሃበብምዃኑዝበለፀዓቕሚከምዝፈጠረሎምገሊፆም፡፡ትሕዝቶታትትመህርቲተምሃሮብቐሊሉክሕዝዎምንምግባርምስላዊሜላኣመሃህራ (Visual Mapping Method) ኣዝዩሓጋዚሜላምዃኑከምዝተረድኡዝሓበሩመምህርሰለሙን፣ትሕዝቶታትከምሰንሰለትእንዳተኣሳሰርካከመይኣብኣእምሮተምሃሮስእላዊብዝኾነመልክዑንምቕራፅከምዝከኣልዓብይተሞክሮከምዝረኸቡገሊፆም፡፡እዚሜላኣብምርግጋፅፅሬትትምህርቲኣዝዩሓጋዚከምዝኾነዝሓበሩመምህርሰለሙን፣ኣብስልጠናኣሰልጠንቲዝረኸብዎኩለመዳያዊፍልጠትኣብቤትትምህርቶምተግባራዊክኸውንከይተሓለሉከምዝርሑገሊፆም፡፡

ኣተሓባባሪፕሮጀክትምምሕያሽክእለትንባብብቑልዕነትዞባማእኸልመምህርእንድሪስይመርድሕሪስልጠናኣሰልጠንቲምውሳዶምከምዝበልዎ፡- “ኣነብዙሓትስልጠናታትወሲደየ፤ከምዚስልጠናዝበለቀሊልግንድማኣዝዮምከበድቲዝበሃሉትሕዝቶታትብቐሊሉናብተምሃሮንምብፃሕሓጋዚዝኾነስልጠናረኺበኣይፈልጥን፣እዚስልጠናኣብኩለንኣብያተትምህርቲትግራይዝውገነሉመንገዲእንተተፈጢሩ፣ፅሬትትምህርቲክልልናብቐሊሉምርግጋፅይከኣልብምባልኣብሪሆም፡፡መምህርነትተፈታውንከምሆቢክውሰድዝኽእልንሞያከምዝኾነካብዚስልጠናንምርዳእክኢለኣለኹዝበሉመምህርእንድሪስ፣ዝጨበጥዎፍልጠትኣብዝሰርሑለንኣብያተትምህርቲንምዝርጋሕከምዝሰርሑገሊፆም፡፡

ካልኣይዙርያስልጠናፕሮጀክትምብቃዕደቂኣንስትዮካብኣብያተትምህርቲብዝፍልፍልኣተሓሳስባ፣ብብርኪቤትትምህርቲኣብሰለስተተኸፊሉከምዝወሃብንቀዳሞትሰልጠንቲዞባታትደቡብ፣ደቡብምብራቕንምብራቕንኣብከተማውቕሮካብ 5 – 6 ጥቅምቲ 2008ዓምተዋሂቡንኣሎ፡፡ነቲስልጠናዝኸፈቱዳይሬክተርዳይሬክቶሬትትልሚ፣ፕሮግራማትንምትእኽኻብሃፍትንማልትኣይተንጉስከበዶምእንትኾኑ፣ማልትካብህንፀትኣብያተትምህርቲብተወሳኺ፣ዓቕሚመምህራንዘዕብዩፕሮጀክታትብስፍሓትክተኣታተውትሰርሕከምዘላሓቢሮም፡፡ፕሮጀክትምዕባይክእለትንባብብቑልዕነት፣ፕሮጀክትማሕበረሰብተኮርምዕባይክእለትምንባብንምፅሓፍንካብመንጎዓቕሚመምህራንከማሕይሹብማልትዝሳለጡዘለውፕሮጀክታትከምኣብነትክፅርሑዝኽእሉእዮምዝበሉኣይተንጉስ፣ፕሮጀክትምብቃዕደቂኣንስትዮካብኣብያተትምህርቲብዝፍልፍልኣተሓሳስባድማኣብዚመዳይዓብይግደክፃወትትፅቢትከምዝገበረሉገሊፆም፡፡ዝወሃብስልጠናሰልጠንቲብዝግባእክከታተሉሓደራዝበሉኣይተንጉስ፣ሰልጠንቲድሕሪስልጠናብፅሬተንቅድሚትዝስርዓዓርሰማዕበልቲኣብያተትምህርቲከምዝሃንፁዘለዎምእምነትገሊፆም፡፡

 

ብፕሮጀክትምብቃዕደቂኣንስትዮካብኣብያተትምህርቲብዝፍልፍልኣተሓሳስባካብዝተሓቖፋኣብያተትምህርቲዝመፁሰልጠንቲኣብመዕፀዊእቲስልጠናከምዝበልዎ፡- ዝተውሃቦምስልጠናበዓይነቱዝተፈለየንኣብምርግጋፅፅሬትትምህርቲክልልናዓብይኣበርክቶከምዝገብርንድሕሪምሕባር፣ኣብኣብያተትምህርቶምብግብሪከምዝሰርሕሉገሊፆም፡፡

 

 Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms