Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 58 guests and no members online

 

ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ካብ 26 – 27 ነሓሰ 2007ዓም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ እንትኸውን፣ ብመሰረት ሕገ - ደንቢ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብኣባላት ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ተወኪሎም ዝመፁ ልዕሊ 700 ተሳተፍቲ ብድምፅን ብዘይድምፅን ተረኺቦም’ዮም፡፡ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶ/ር ክንደያ ገ/ሂወት፣ ፕሬዝደንት ዩንቨርስቲ መቐለን ኣቦመንበር ቦርድ ማልትን ዝተኸፈተ ድሕሪ ምኽፋቱ፣ ብምርኢት ሰርከስን ጉጅለ ባህሊ ትግራይን ደሚቑ ውዒሉ፡፡

 

ኣብቲ ዋዕላ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስትራተጂካዊ ትልሚ ሰለስተ ዓመት (2005 – 2007ዓም) ብፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ዝቐረበ እንትኸውን፣ ብመማያየጣይነት ዶ/ር ክንደያ ገ/ሂወት ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ተላዒሎምን ተዘትዩሎምን’ዩ፡፡ ዝተልዓሉ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ብክልቲኦም ላዕለዎት ኣመራርሓ ስራሕ ማልት መብርሂ ድሕሪ ምሃቡ፣ ጉባኤተኛ ንዝቐረበ ሪፖርት ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቑዎ፡፡ ብተመሳሳሊ ተሳፍቲ ዓሽራይ ጉባኤ ማልት ኣብ ፀብፃብ ኦዲት ኮሙሽን ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ፣ ነቲ ፀብፃብ ዘቕረባ ወ/ሮ ምሕረት በየነ ብኣፈፃፅማ ፕሮግራማት/ፕሮጀክታት ይኹን ፋይናንስ ማልት ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳመሓየሸት ምምፀኣ ሓቢረን፡፡ ኣብ ፀብፃብ ኦዲት ኮሙሽን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብተሳተፍቲ ድሕሪ ምልዓሎምን ብኣካቢት ኣባላት ኦዲት ኮሙሽን ወ/ሮ ምሕረት በየነን ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስን ዝርዝር መብርሂ ተዋሂቡን ጉባኤተኛ ብሙሉእ ድምፂ ንዝቐረበ ፀብፃብ ኣፅዲቕዎ፡፡

Click here to see more photos...

 

ጉባኤ ዓሽራይ ጉባኤ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድን ኣባላት ኦዲት ኮሚቴን ዝመረፀ እንትኸውን፣ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዝሓዘ ቅዋም መግለፂ ብምውፃእ ዋዕልኡ ዛዚሙ፡፡

 

 1. ኣብ ቐፃሊ ስትራተጂክ ትልሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝተሓንፀፁ መደባት ንምዕዋት ናይ ገንዘብን ማተርያልን ቀረብ ከምዘድሊ ርዱእ እዩ። ስለዝኾነ በቢደረጅኡ እንርከብ ኣመራርሓ ማ.ል.ት መጠን እቶት ሐዚ ካብ ዘለዎ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብዝለዓለ ተበግሶን ፃዕርን ኣበርቲዕና ከምንሰርሕ ቃል ንኣቱ።

 2. ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኩሉ መራሒ ስድራ ትግራዋይ ኣባል ምግባር ዝብል መሪሕ ቴማ ብምሓዝ ዘዕግብ ስራሕቲ ዝተሰርሐ ምኻኑ ይፍለጥ። ንምኻኑ ድማ ኣብ ቀፃሊ ትልሚ 5 ዓመታት ኩሉ መራሒ ስድራ ኣባል ማልት ንምግባርን ብፍላይ ኣብ ትካላዊ ኣባልነት ዘሎ ዝተሓተ ኣፈፃፅማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብሙሉእ ዓቅምና ክንረባረብ ኢና።

 3. ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ 10 ጉባኤ ምስ መንግስቲ፣ ህዝብን መዳርግቲ ኣካላትን ብምኻን ክሳብ ሓዚ  ኣብ ዝርገሐ 1 ን 2 ን ብርኪ ኣብያተ ት/ቲ ነዊሕ ርሕቀት ምኻድና ዝፍለጥ እንተኾ′ዉን ሐዚ′ዉን ግን ዝርገሐ ት/ቲ ናብቲ ዝድለ ብርኪ ንምብፃሕ ዝተወሰነ ከምዝተረፎ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝቅፅሉ ዓመታት ኣባላትና፣ሰብ ሃፍቲ፣ ህዝብና፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ደገፍትንን ብምትሕብባር ኣብ ዝተመረፃ ወረዳታት ክፍተትን ፍትሓዉነትን መሰረት ዝገበረ ናይ 1 ን 2 ን ብርኪ ኣብያተ ት/ቲ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ ኣበርቲዕና ከምንሰርሕ ቃል ንኣቱ።

 4. ናይ ማ.ል.ት ራኢይ ክዉን ንምግባር ተወዳዳራይን ብዝተፈላለየ ሞያ ዝሰልጠነን ሓይሊ ሰብ ምህላዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ተወዳዳራይ ሓይሊ ሰብ ዘፍርያ ኣብያተ ት/ቲ ድማ ብተመሰሳሊ መገዲ ደረጀኣን ዝሓለዋን ዝተማልኣን ክኾና ይግባእ። ሰለዚ ጎኒ ጎኒ ዝርገሐ ት/ቲ ኣብ ኩሉ ብርኪ ንምርግግፅ ፅሬት ት/ቲ ዝለዓለ ግደ ዘለዎም ናዉቲ ት/ቲ፣ ቤተ ፈተነ፣ ቤተ ንባብ፣ ኮምፒተር ማእኸልን  ንምምላእ ኣባልና ፣ሰብ ሃፍቲ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ህዝብናን ብምትሕብባር ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ኣበርቲዕና ከምንሰርሕ ነረጋግፅ።

 5. ብሓፈሻ ሃገርና ብፍላይ ድማ ክልልና ኣብ መዳይ ሽፋን ጥዕና ዘመዝገበቶም ዓወታት ብደረጃ ሃገራዊ ስታንዳርድ እንትርኣዩ ዘሓሸ ዝበሃል እንትኾነእዉን ሐዚ′ዉን መሊኦም ዘይተዓበሱ ክፍተታት ከምዘለዉና ንኹላትና ግልፂ እዩ። ሰለዝኾነ ድማ ማ.ል.ት ኣብ ዝቅፅሉ ዓመታት ኣባላታ፣ህዝቢን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ብምትሕብባር ኣብ ዝርገሐ ኬላታት ጥዕናን ምምላእ ናዉቲ ሕክምናን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።

 6. ኣብ ከተማታት ዝርኣይ ስርሕ  ስእነት ኣብ ምቅላል ግደ ዘለዎም ሓፀርቲ ናይ ሙያ ሰልጠናታት ንምሃብ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምኻን  ክንሰርሕ ኢና።

 7. .ል.ት ኣብ ምዕቃብ ባህልን ቛንቛን ትግራይ ግደ ዘለዎም ደረስቲ ብምትብባዕ ዝተፈላለዩ መፃሕፍቲ ንኣብያተ ት/ቲ እናከፋፈለት መፂኣ እያ። እዚ ዝተጀመረ ስራሕ ዕቀባ ባህልን ቛንቛን ብዝበለፀ ኣጠናኺርካ ንምቅፃልን ካልኦት ዘርፍታት′ዉን ብምዉሳኽ ምስ ማሕበር ባህልን ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣከላትን ብምኻን ኣብ ዝቅፅሉ ዓመታት ኣበርቲዕና ከምንሰርሓሉ ቃል ንኣቱ።

 8. ተሓንፀፁ መደባት ንክዕወቱ ዝተፈላለዩ ሰባዉን ቁሳዉን ሃፍቲ ከምዘድልዩዎ ዝፍለጥ እንተኾነ'ዉን ግደ ብቁዕ ሓይሊ ሰብ ግን ዝለዓለ እዩ። ብምኻኑ′ዉን ኣብ ምፍፃም ዓቅሚ ዘሎ ዉስንነት ንምፍታሕ ኣብ ዝቅፅሉ ዓመታት ንህንፀት ሰራዊት ልምዓት ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ዓቅሚ ፈፀምቲ ኣካላት ንምዕባይ ዝለዓለ ትኹረት ንክወሃቦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።

 

Share

Intervention Areas

 • Education
 • Health
 • Unemployment Reduction
 • Women Empowerment
 • Sports
 • Culture and art
 • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms