Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 92 guests and no members online

 

ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ካብ 26 – 27 ነሓሰ 2007ዓም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ መአከቢ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ዝተሳለጠ እንትኸውን፣ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለያ ውዳበታት ብዲሞክራሲያውን ሚስጥራውነቱ ብዝሓለወን ኣገባብ ብኣባላት ማልት ዝተመረፁ፣ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልልን፣ ምስ ማልት ቅርበት ካብ ዘለወን መሓዙት ልምዓትን ትካላትን፣ ሰብ ውልቀ ሃፍትን ካልኦትን ዝመፁ ተሳተፍቲ ተረኺቦም፡፡

 

ዓሽራይ ጉባኤ ማልት ብመኽፈቲ መደረ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዶ/ር ክንደያ ገብረሂወት፣ ፕረዚደንት ዩንቨርስቲ መቐለን ኣቦመንበር ቦርድ ማልትን ዝተጀመረ እንትኸውን፣ ብምርኢት ሰርከስ ትግራይ ደሚቑ ውዒሉ፡፡

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኩለመዳያዊ ምንቅስቓስ መንግስቲ ሓጋዚት ብምዃንን መንግስቲ በይኑ ክሽፍኖም ዘይከኣለ ነዃላት ልምዓት ብምሽፋንን ዓብይ ኣበርክቶ ትገብር ምህላዋ ዝሓበሩ ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ነዚ ስራሕ ብሰፊሑ ክትቅፅለሉ ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡ ምንቅስቓስ ማልት ብዝተዓፃፀፈ መልክዑ ንክዓቢ፣ ኩለመዳያዊ ድጋፍ መንግስቲ ከምዘይፍለያ ቃል ዝኣተው ኣይተ ኣባይ፣ ንኣባላትን ድገፍትን ማልት እንኳዕ ንመበል ዓሽራይ ጉባኤ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብፀሓኩም ክብሉ ተመንዮም፡፡

 

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት፣ ታሽዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ዝሃቦም ሓላፍነት ንምውፃእ ኣባላት ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ ምስ ፈፀምቲ ኣላት ማልት ብምዃን ብቕርበት እንዳሰርሑ ከምዝመፁን ዝተትሓዙ ሽቶታት ብዘዕግብ ኩነታት ከምዝተፈፀሙን ዝሓበሩ ድማ ኣቦመንበር ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ ማልትን ፕረዝደንት ዩንቨርስቲ መቐለን ዶ/ር ክንደያ ገብረሂወት’ዮም፡፡ ማልት በዝሒ ኣባላታ ክስስን፣ እቶታ ክድንፍዕን ናይ ምፍፃም ዓቕማ ክዓብን ኩለመዳያዊ ድጋፍ ንዝገበሩ ኣመራርሓ ስራሕ መንግስቲ፣ ህዝብን መሓዙት ልምዓትን ዘመስገኑ ዶ/ር ክንደያ፣ ሐዚ’ውን ዘለው ክፍተታት ንምዕፃውን ድልድልቲ ማሕበር ንምግባርን ኩሉ ፈታዊ ትግራይን ተጋሩን ሓቢሩ ክሰርሕ ተላቢዎም፡፡

 

ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዋዕላ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ኣፈፃፅማ መደባት ስትራተጂካዊ ትልሚ ሰለስተ ዓመት (2005 – 2007ዓም) ኣመልኪቶም ፀብፃብ ዘቕረቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ እንትኾኑ፣ ማልት ብኣመራርሓን ኣሰራርሓን ንምድልዳል፣ ኣባላት ማልት ንምስሳን፣ እቶተ ማልት ካብ እዋን ናብ እዋን ክዓቢ ኣብ ምግባር፣ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝርብሑሎም ሶፍት ፕሮግራማት/ፕሮጀክታት ኣብ ምትእትታው፣ ኣብ ህንፀት ካልኣይን ቀዳማይን ብርኪ፣ ህንፀትን ምምላእ ናውትን ኢሉ’ውን ምሃብ ግልጋሎት ሕክምናን ብክኢላታት ወፃኢ ዓድን ካልኦትን ኣብ ዝተገበረ ሰፊሕ ፃዕሪ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝተመዝቡ ኣብሪሆም፡፡ ኣብ ስትራተጂካዊ ትልሚ ሰለስተ ዓመት ሓዱሽ ኣወዳድባ ብምትእትታው፣ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ናብ ተግባር ክኣትው ከምዝገበረት ዘብርሁ ዶ/ር ታደለ፣ 63 ቀዳማይን 4 ካልኣይን ሓደሽቲ ኣብያተ ትምህርቲ ተሃኒፀን፤ ኣባላት ማልት ናብ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ከምዝዓበየ፤ 392,365,294 ብር ካብ ኣባላት፣ ደገፍትን ማሓዙት ልምዓትን ከምዝተኣከበን ብዝርዝር ገሊፆም፡፡ ዋላኳ ማልት ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ነዞም ልዕል ክብል ዝተሓበሩ ዓወታት እንተመዝገበት ገና ዘይተሰግሩ ፀገማት ከምዘለው ዝገለፁ ዶ/ር ታደለ፣ ኣብ ኣመራርሓን ኣሰራርሓን ማልት፣ ኣብ ምጥንኻር ስራሕቲ ኮሙኒኬሽን፣ ምድልዳል ስርዓት ርክብ ምስ ጨናፍር ወፃኢ ዓድን ካልኦትን ብሰፊሑ ምስራሕ ከምዘድሊ ሓቢሮም፡፡

 

ዝቐረበ ፀብፃብ ተሳተፍቲ ጉባኤ ማልት ክዝትይሉ ዝተገበረ እንትኸውን፣ ማልት ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ዝሰርሓቶም ስራሕቲ ዓበይትን መእመንትን ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር፣ ብዝተረኸበ ዓወት ከይትኹራዕራዕ፣ ስራሕቲ ርክብ ህዝባ ክተደልድል ከምዝግባእ፣ ኣብ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ምሁራት ኩለመዳያዊ ኣበርክቶ ዝልግስሉ ኩነታት ክተመቻችው፣ ወዘተ ዝብሉ ሓሳባት ካብ ተሳተፍቲ ተላዒሎምን ብዝርዝር ተዘትይሎምን’ዩ፡፡ ንዝተልዓሉ ሕቶታትን ርኢቶታትን ብዶ/ር ታደለ ሓጎስን ዶ/ር ክንደያ ገብረሂወትን መልሲ ዝተውሃበሎም እንትኸውን፣ ተሳተፍቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ብሙሉእ ድምፂ ከምዝተቐበልዎ ኣረጋጊፆም፡፡

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕታን ፋይናንሳዊ ምንቅስቓሳን ብሰለስተ ኣካላት ማልት’ውን ውሽጢ ኦዲት፣ ኦዲት ቦርድን ኦዲት ደገን ከምዝስራሕ ዝሓበራ ድማ ኣካቢት ኦዲት ኮሚቴ ቦርድ ወ/ሮ ምሕረት በየነ እየን፡፡ ኦዲት ኮሚቴ ቦርድ፣ ኣፈፃፅማ መደባት ስትራተጂካዊ ትልሚ ሰለስተ ዓመት ንምዕዛብ ኣብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ፣ ስራሕቲ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሶፍት ፕሮግራማት/ፕሮጀክታት፣ ምምላእ ናውቲ ሕክምናን ግልጋሎትን፣ ወዘተ ብማልት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣዝዮም መነባብሮ ሕብረተሰብ ይልውጡ ምህላዎም ብዝርዝር ዘቕረባ ወ/ሮ ምሕረት፣ ምጥፍፋእ ፋይናንስ ንከይህሉ ፈፀምቲ ስራሕ ማልት ይወስድዎም ዘለው ስጉምቲታት ኣዝዮም ዝነኣዱ ከምዝኾኑ ሓቢረን፡፡ ብእዋኑ ሒሳባት ዘይምዕፃውን ዘይምስናድን፣ ብዝተወሰነ መልክዑ ቅብሊት ሰነዳት ብግቡእ ንምክትታል ዝግበር ፃዕሪ ምትሓቱን ካልኦት ዝነበሩ ፀገማት ከምዝኾኑ ዝገለፃ ወ/ሮ ምሕረት፣ ማናጅመንት ማልት ነዞም ዝተሓበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ይገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንኢደን፡፡ ኣብ ዝቐረበ ፀብፃብ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘልዓሉ እንትኾኑ፣ ብፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስን ኣካቢት ኦዲት ኮሚቴ ቦርድ ወ/ሮ ምሕረት በየነን መብርሂ ተዋሂቡን ዝቐረበ ፀብፃብ ብሙሉእ ድምፂ ተሳተፍቲ ፀዲቑን፡፡

 

ኣብ ምልዋጥ ዳስ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ምስፋሕ ዝርገሐን ፅሬትን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ምምዕባል ቋንቋን ባህልን፣ ምስፋሕ ተበፃሕነት ግልጋሎትን ፅሬትን ሕክምና፣ ምስፋሕ ኣባላትን እቶትን ማልት ቀፀልቲ ጠመተታት ከምዝኾኑ ንተሳተፍቲ ዓሽራይ ጉባኤ ብዝርዝር ዘብርሁ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ እንትኾኑ፣ ማልት ነዚኦም ብኸመይን መዓዝን ከምትፍፅሞም ዘርኢ ስትራተጂካዊ ትልሚ ሓሙሽተ ዓመት (2008 – 2012ዓም) ከምዝተዳለወ ሓቢሮም፡፡ ዝቐረበ ስትራተጂካዊ ትልሚ ፅቡቕ ከምዝኾነን ምስ ካልኣይ ምዕራብ ስትራተጂካዊ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ሃገርና ከምዝቃዶን ተሳተፍቲ ዓሽራይ ጉባኤ ማልት ዝሓበሩ እንትኾኑ፣ ማልት ኣብ ዝተወሱኑ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ህዝብና ዘጠናኽሩ ስራሕቲ’ውን ክትነጥፍ ይግባእ ድሕሪ ምባል፣ ብፍላይ ኣብ ምንካይ ስእነት ስራሕ መናእሰይን ምሕብሓብ ኣረጋውያንን ብስፍሓት ክትሰርሕ ብምትሕስሳብ ስትራተጂካዊ ትልሚ ሓሙሽተ ዓመት (2008 – 2012 ዓም) ኣፅዲቖም፡፡

 

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዓሽራይ ጉባኤ ማልት 13 ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድን 5 ኣባላት ኦዲት ኮሚቴን ብምምራፅ፣ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ርኡይ ኣበርክቶ ንዝገበራ ውዳበታ፣ መንግስታዊ ትካላት፣ መሓዙት ልምዓት፣ ውልቀ ሰባት፣ ወዘተ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ብነበር ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ኣምባሳደር ተወልደ ገብሩ፣ ኣቦመንበር ቦርድ ዶ/ር ክንደያ ገ/ሂወት፣ ኣባል ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ ማልትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን ኣይተ ሓጎስ ጎዲፋይን ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስን፣ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ተዋሂቡ፡፡ ኣብ መዛዘሙ እቲ ስነ - ስርዓት ብተሳተፍቲ በዓል ሸሞንተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ዝወፀ እንትኸውን፣ ተሳተፍቲ ቀፀልቲ መደባት ማልት ንምዕዋት ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም፡፡ (ዝርዝር ሓደሽቲ ዝተመረፁ ኣባላት ኣመራርሓ ስራሕ ቦርድ፣ ኦዲት ኮሚቴን ተሸለምትን ከምኡ’ውን ዝርዝር መግለፂ ቅዋም ዓሽራይ ጉባኤን ኣብ ዝስዕቡ  ዜናታትና ተኸታተሉ፡፡)

 Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms