Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 51 guests and no members online

ማሕበር ልምዓት ትግራይ CGCOC ግሩፕ ምስ ዝበሃል ኩባንያ ቻይና ብምትሕብባር ዘህነፀቶ ዘበናዊ ቤት ትምህርቲ ብምምራቕ ንሕብረተሰብ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ጣቢያ ዓንዲ ወያነ ዘረከበት 16 ሓምለ 2007 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ እዩ።

ንካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደንጎላት መሪቖም ዝኸፈቱ ዋና ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወ/ሮ ኣረጋሽ በየነ፣ ተወካሊ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮዽያ ሚስተር ዮ ዪ፣ ኣቦመንበር ቦርድ ማልት ዶክተር ክንደያ ገ/ህይወትን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓን’ዮም።

ንዘበናት ቀረብ ትምህርቲ ሓሪሙዎ ዝፀንሐ ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ሳላ ፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ውድብናን መንግስትናን ተረባሒ ፍረቓልሱ ብምዃኑ ዛጊድ ልዕሊ ኣርባዓን ክልተን ሽሕ ተምሃሮ ፍልጠት ኣብ ምስናቕ ዝርከባ ሰማንያን ክልተን ኣብያተ ትምህርቲ ክንውንን ክኢልና ኣለና ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ኣይተ ኣበበ ገ/መስቀል፣ ኣብ ከባቢና ካልኣይ ብርኪ ብዘይምንባሩ ተምሃሮና ናብ ዓዲ ጉደምን መቐለን ነዊሕ ተጓዒዞም ካብ ምምሃር ኣብ ቀረብኦም ንክመሃሩ ንዘኽኣሉዎም ንማሕበር ልምዓት ትግራይን ሲጂሲኦሲ (CGCOC) ግሩፕን ኣመስጊኖም።

ፈፃሚ ዳይረክተር ማልት ዶ/ር ታደሰ ሓጎስ ድማ፦ ገባሪ ሰናይ ቻይና ሲጂሲኦሲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ደንጎላት ናይ ባዕሉ ኢንጅነር መዲቡን ሙሉእ ወፃኢ ሸፊኑን እዚ ቤት ትምህርቲ ብፅፈት ሰሪሑ ምርካቡ ምሕዝነት ህዝብን መንግስታትን ቻይናን ኢትዮዽያን ዘጠናኽር ሰናይ ተግባር ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ብስም ማልትን ተጠቀምትን ልዑል ናእድኦም ገሊፆም።

ኣማኻሪ ባህላዊ ጉዳያት ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮዽያ ሚስተር ዮ ዪ ብወገኖም ኣብ ዘስምዑዎ መደረ፦ መንግስታት ቻይናን ኢትዮዽያን ኩለመዳይ ልምዓት ዘቀላጥፉ ስምምዕነት ጌሮም ብፍላይ ዘፈር ትምህርቲ ንምምሕያሽ ጠሚቶም ይሰርሑዎ ናይ ዘለዉ ስራሕ ውፅኢት ዝኾነ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምዕዛብን ንምምራቕን ብምኽኣሎም ከምዝተሓጎሱ ብምግላፅ፣ ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ተጠናኺሩ ከምዝቕፅል ድሕሪ ምሕባር ተምሃሮ በርቲዖም ብምፅናዕ ደገፍቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ክኾኑ ፀዊዖም።

“ልምዓት ሰብ ብምርግጋፅ ኣቢልካ ዓዲ ከምትልወጥን ከምትምዕብልን ዝኣምን መንግስትና፣ ፅፉፍን ቅኑዕን ፖሊሲን ስትራተጂን ቀሪፁ ብዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስብኦም ዝዓምበቡ፣ ብስነ ምግባሮም ዝተሃነፁን ፈተውቲ ሃገሮም ዝኾኑን ተምሃሮ ክፈርዩ ስለዝገበረ፣ ዓሰርተ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራሕ ዝነበራኣ ዞባና ወናኒት ክልተ ሚእትን ሓምሳን ኣብያተ ትምህርቲ ኮይና ኣላ” ዝበላ ዋና ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ   ወ/ሮ ኣረጋሽ በየነ እንትኾና፣ “ህዝቢ ሕንጣሎ ወጀራት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ወያነ ናይ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ተረባሒ ፍረ ቓልሱ ብምዃኑ እንኳዕ ኣሓጎሰካ ኣሓጎሰና” ድሕሪ ምባል፣ ንህዝብን መንግስትን ቻይናን ንማሕበር ልምዓት ትግራይን ዘለወን ልዑል ክብሪ ገሊፀን።

ፕረዚዳንት ዩኒቨርስቲ መቐለን ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዶ/ር ክንደያ ገ/ህይወት ኣብዘስምዑዎ መዕፀዊ መደረ፦ “ቀንዲ ሞተር ዕቤት ትምህርቲ ምዃኑን ንትምህርቲ ዝግበር ንጥፈት ንኹሎም ስራሕቲ ልምዓት ከምዝምልስን ዝተረድአት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ዛጊድ ልዕሊ 600 ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፃ ብምዝኽኻር፣ ደቅና ክለምዑ ብግቡእ ክነምህሮምን ንቤት ትምህርቶም ክንከናኸኖን ይግባእ ድሕሪ ምባል ኩልና በቢዝኸኣልናዮ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንዕሰል ክብሉ ፀዊዖም።

ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደንጎላት ዕስራን ክልተን መምሃሪ ክፍልታት፣ ሰለስተ ክፍልታት ላብራቶሪ ሳይንስ፣ ክልተ ክፍልታት ማእኸል ኣይሲቲ፣ ሓደ ኩለመዳያዊ ኣዳራሽ፣ ሓደ ደረጅኡ ዝሓለወ ቤተ ንባብ፣ ዓይነ ምድሪ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘካተተን ንልዕሊ ሓደ ሽሕን ክልተ ሚእትን ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕምን ዘለዎ’ዩ።

Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms