Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 81 guests and no members online

14/09/2007ዓም፡- እቲ ስልጠና ካብ ወረዳ እንደርታ ንዝመፁ 50 ሓረስቶትን 10 ክኢላታት መስኖን ኣብ ማእኸል ሰሪሕኻ መርኣይ ሕርሻ ቓላሚኖ ዝተውሃበ እንትኸውን፣ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ምህርቲ ከመይ ክስስን ከምዝኽእል ዝዓለመ’ዩ፡፡ ሜላ ምንጥብጣብ መስኖ ብዙሕ ጉልበትን ሃፍትን ኣይሓትትን ዝበሉ ካብ ሃገረ እስራኤል ዝመፁ ክኢላ ምንጥብጣብ መስኖ ሚ/ር ኖህ ማርቲሰን፣ ገባራት ኢትዮዽያ ነዚ ኣሰራርሓ ብዕሊ እንተተረዲኦምዎ ኣብ ሓፂር እዋን መነባብሮኦም ክልውጡ ከምዝኽእሉ ገሊፆም፡፡ እዚ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ሃገረ እስራኤል ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ከምዝወዓለን ሓረስቶት እስራኤል ዓዶም መጊቦም ንሃገራት ወፃኢ ምህርቶም ከቕርቡ ዘኽኣለን እዩ ዝበሉ ሚ/ር ኖህ፣ ኣብ ሕፅረት ማይ ዘለዎ ከባቢ እዚ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ብቐሊሉ  ምህርቲ ምስሳንን ከምዝከኣል ሓቢሮም፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ከይተሓለለት ኣብ ምስራሕ ከምትርከብ ዘብርሁ ድማ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ’ዮም፡፡ ማእኸል ሰሪሕኻ መርኣይ ሕርሻ ቓላሚኖ ዘበናዊ ሜላታት ሕርሻ እንዳፈተንካ ሕብረተሰብ መነባብርኡ ከመሓይሽ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ዝተጣየሸ ከምዝኮነ ዘዘኻኸሩ ዶ/ር ታደለ፣ ኣብ ንኡሽተይ መሬት ብውሑድ ወፃእን ጉልበትን ዝተዓፃፀፈ ምህርቲ ምእካብ ከምዝከኣል ብግብሪ ኣብዚ ማእኸል ምርኣይ ከምዝተኽኣለ ገሊፆም፡፡ እስራኤል ብጣዕሚ ውሑድ ህዝቢ ዝነብረላን ብዙሕ ንሕርሻ ዘይምቹው ክሌማ ትውንን ሃገር’ያ ዝበሉ ዶ/ር ታደለ፣ ሳላ’ዚ ቴክኖሎጂ ብምህርተን ኣብ ቀዳማይ ሪጋ ተሰሪዐን ካብ ዘለዋ ሃገራት ክትምደብ ክኢላላ ክብሉ ሓቢሮም፡፡ ሓረስቶት ሃገርና ነዚ ቴክኖሎጂ ብሰፊሑ እንተተጠቒሞምሉ፣ መንግስቲ ዝሓዞ መደብ ምህርቲ ምዕፃፍ ብሓፂሩ ምብፃሕ ከምዝከኣል ዘብርሁ ዶ/ር ታደለ፣ እዚ መደብ ማልት እንተዳሉ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ከምዝኾነ ገሊፆም፡፡

ንሕና ዝረኣናዮ ስራሕ ኣዝዩ ዝገርምን ዝነኣድን’ዩ ዝበሉ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ገባራትን ክኢላታትን ብወገኖም፣ ማልት ነዚ ዓብይ ረብሓ ዘለዎ ስራሕ ምስርሓ ኣዚና ነመስግን ክብሉ ሓቢሮም፡፡ ኣብ ንእሽቶ መሬት፣ ብውሑድ ወፃእን ጉልበትን ከመይ ምህርቲ ምስሳን ከምዝከኣል ብዕሊ ተረዲእና ኣለና ዝበሉ እዞም ተሳተፍቲ፣ ከይወዓልና ከይሓደርና ናብ ተግባር ክንኣቱ ኢና ክብሉ ኣረጋጊፆም፡፡ ነዚ ናብ ተግባር ክነውዕል ፀገም እታወታት ከየጋጥመና ቁሩብ ስግኣት ኣለና ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ፣ ዘጋጥሙና ብድሆታት ማልት ኣብ ጎንና ኮይና ክትድግፈና ይግባእ ክብሉ ተላቢዎም፡፡

ፀገም እታወታት እንተጋጢሙ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከምንፈትሖ ክነረጋግፀልኩም ንፎቱ ብምባል ዘረበኦም ዝጀመሩ ድማ ሓለፍትን ክኢላታትን ማእኸል ሰሪሕኻ መርኣይ ሕርሻ ቓላሚኖ ኣይተ ታደለ ሊላይን ንጉስ ዘርኡን’ዮም፡፡ ኩሎም ዘድልዩ እታወታት ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ከምዝኾኑ ዝሓበሩ እዞም ክኢላታት፣ ድሌት ሙሩፅ ዘርእን ካልኦትን ብዝተወደበ መልክዑ እንተመፂኡ ግን ምስ ኣቕረብቲ ብምርድዳእ ክመፅእ ምግባር ከምዝከኣል ተዛሪቦም፡፡

ማእኸል ሰሪሕኻ መርኣይ ሕርሻ ቓላሚኖ ብፋይናንሳዊ ሓገዝ ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪተብል ትረስት ኣብ ምክያድ ዝርከብ እንትኸውን፣ ክኢላታት ማልትን ዶብ ኣልቦ መሃንዲሳት እስራኤልን ብተግባር ዝሰርሕሉ ከምዝኾነ ንምርዳእ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms