Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 102 guests and no members online

ማሕበር ልምዓት ትግራይ China Communications Construction Company (CCCC) ምስ ዝተባህለ ኩባንያ ቻይናን ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ ብምትሕብባር ዘህነፀቶ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብምምራቕ ንሕብረተሰብ ዘረከበት፣ ዕለት 29 ሚያዝያ 2007 ዓ.ም እዩ።

ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ “መሰረት ኩሎም ምዕባለታት ዝኾነ ዕድል ትምህርቲ ብሰንኪ ዝሓለፉ ገዛእቲ ደርብታት ክንረኽቦ ብዘይምኽኣልና እንተይማዕበልና ንድሕሪት ተሪፍና ብድኽነት እናተሳቐና፣ ብቋንቋና ክንዛረብ፣ ክንፅሕፍን ክንዳነን ኣብዘይንኽእለሉ ኩነታት ምፅናሕና ብምዝኽኻር፣ ሎሚ ግና ሳላ መሪር ቃልስን መስዋእትን ህዝብና ክንልወጥ ኣብ ንኽእለሉ ኩነታት ምብፃሕና ሓቢሮም።

ኣይተ ኣባይ ወልዱ ዘረብኦም ብምቕፃል እዚ ሎሚ ንምርቖ ዘለና ቤት ትምህርቲ ስኢንናዮን ክንምነዮን ዝፀናሕና ዝተመቻቸወ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነ፣ ማእኸል ፍልጠት፣ ምርምርን ለውጥን ጌርና ክንጥቀመሉ ይግባእ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ቤት ትምህርቲ በቲ ውሩይ መራሒና ምእንተ ህዝቢ እናሰርሐ ዝተሰውአ መለስ ዜናዊ ስም ዝተሰየመ ስለዝኾነ፣ ኣብዚ ትመሃሩ ተምሃሮ ከም መለስ ንህዝቢ ዝወገንኩም፣ ንቁሓት፣ ንልምዓትን ንመስዋእትን ድሉዋትን ተቐበልቲ ሕድሩን ክትኾኑ ሓደራ እብል” ኢሎም።

ዝሳለጥ ዘሎ ጉዕዞ ህዳሰና ብዝተነፀረሉ መስመርን ስትራተጅን ዝያዳ ንክሳለጥ፣ ቀንዲ መሳርሕን መራሒን ዝኾነ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ብመጠንን ፅርየትን ንክርከብ ወሳኒ ዝኾነ ፅርየት ትምህርቲ ንምርግጋፅን ዘለዉ ማሕንቆታት ብዘላቕነት ንምፍታሕን መንግስትን ውድብን ልዑል ትኹረት ሂቦም ናይ ምንቅስቓሶም መርኣያ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ንምምራቕን ንምውናንን ብምብቓዕና፣ ታሕጓስና ደረት የብሉን ዝበሉ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ረዳኢ ብርሃኑ እዮም።

እዚ ካልኣይ ብርኪ ሰፊሕ ፀገም ዝፈትሐ፣ ሕቶ ከባቢና ዝመለሰን መሃንዲስ ህዳሴና ብዝኾነ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ስም ዝተሰየመን ምዃኑ ድማ ኣፀቢቑ የሕብነና ዝበሉ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ህንፀት “ዝክረ መለስ” ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣላማጣ ኢዶም ንዝሓወሱ ኩሎም ኣካላት ብስም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ ንኢዶም።

ዋና ኣካያዲ ስራሕ China Communications Construction Company ሚስተር ዙ ብወገኖም ኣብ ዘስምዑዎ መደረ “ብመሰረት ስምምዕነትን ምሕዝነትን ኢትዮ-ቻይና መሰረታዊ ለውጢ ኣብዘምፅእ ዘፈር ትምህርቲ ክንሕግዝ ብምኽኣልና ኣፀቢቑ የሐጉሰና፤ ንቕድሚት’ውን ሓገዝና ኣጠናኺርና ከምንቕፅለሉ ብምግላፅ፣ ኩባንያና ኣብ ትግራይ ንዘሳልጦም ስራሕቲ ኣብ ጎንና ጠጠው ኢልኩም ከምትሕግዙና ድማ እምነተይ ልዑል ‘ዩ” ኢሎም።

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንዘፈር ትምህርቲ ፍሉይ ጠመተ ሂቡ ህንፀት ሃገር ንክሳለጥ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ይገብር ከምዘሎ ዝገለፁ ፈፃሚ ዳይረክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ‘ውን ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ተሰሊፋ ኣብ ኩለን ኩርንዓት ትግራይ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትሃንፅ ምህላዋ ብምዝኽኻር፣ ዝክረ መለስ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፅርየት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ልዑል ተራ ከምዝህልዎ ዘለዎም እምነት ድሕሪ ምግላፅ ወለድን ሕብረተሰብን ንደቆም ብግቡእ እናተኸታተሉ ከምህሩን ነቲ ህንፃ ክከናኸኑን ተላቢዮም።

 

ዝክረ መለስ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕስራ መምሀሪ ክፍልታት፣ ሰለስተ ቤተ ፈተነ፣ ሓደ ቤተ ንባብ፣ ምምሕዳራዊ ክፍልታት፣ ክልተ ማእኸላት ኣይሲቲ፣ መአከቢ ኣዳራሽን ካልኦትን ዘጠቓለለ ደረጅኡ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ እዩ።

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms