Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 122 guests and no members online

እዚ ዝተሓበረ 20 መጋቢት 2007 ዓ.ም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳንሻ ንዝህነፅ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ፣ ህንፀቱ ዘበስር እምነ ሰረት ንምንባር ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዑዎ መደረ’ዩ።

ህንፀት መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ዳንሻ ዘበስር እምነ ሰረት ዘንበሩ፣ ተወካሊ ገባሪ ሰናይ ገልፋንድ ቻሪተብል ትረስት ኮሎኔል ዶክተር ኣለማዮህ ገ/እግዚኣብሄር፣ ፈፃሚ ዳይረክተር ማልት ዶክተር ታደለ ሓጎስ፣ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ሃፍቱ ወልደንስአን ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዘናውን ብሓባር እዮም።

ዋና ኣማሓዳሪ’ታ ወረዳ ሽዑ ኣብዘስምዑዎ መደረ፦ “ኣብ ከተማናን ወረዳናን ዕቤት ለውጢ ትምህርቲ ንዘምፅእ ምንባር እምነ ሰረት እንኳዕ ኣብፀሐና” ድሕሪ ምባል፣ “ውድብና ህወሓት ኢህወዲግ ቅድሚ ኣርባዓ ዓመታት ብረታዊ ቓልሲ እንትጅምር፣ ኣብ ህዝብና ተዳዕኒኑ ዝፀንሐ ኣርዑት ድኽነትን ድንቁርናን ካብ ስሩ ንምምሓው ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ብምክያዱ፣ እነሆ ኣብ ጎደና ህዳሰ ኮይንና ፍረቓልስና ምስትምቓር ጀሚርና’ለና፡፡ ንዘፈር ትምህርቲ ብዝተውሃቦ ጠመተ፣ ቅድሚ ውድቀት ደርጊ ምንም ዓይነት ጨና ትምህርቲ ዘይነበራ ወረዳና ሎሚ ሓምሳን ሓደን ቀዳማይን ኣርባዕተ ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርት ብምውናን ልዕሊ ሰላሳን ሸውዓተን ሽሕ ተምሃሮ ንምምሃር በቂዓላ” ክብሉ ሓቢሮም።

ኣይተ ግደይ ኣዘናው ኣተሓሒዞም “ሓበን ህዝባ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ዛጊድ ኣብ ወረዳና ጥራሕ ከባቢ ዓሰርተ ሽዱሽተ ሚልዮን ብር ዝግመቱ ስራሕቲ ልምዓት ምዕማማ’ላ፡፡ ነዚ ሰናይ ስራሕ ማልት ኣዚና ነመስግን” ድሕሪ ምባል፣ ህዝቢ ወረድኦም ኣብ ጎኒ ማልት ተወዲቡ ዕላምኣን ራእያን ንምዕዋት ይሰርሕ ምህላዉ ገሊፆም።

ፍረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝማዕበለ መንእሰይ ወለዶ ክህነፅ ቁልፊ ዕማማ ጌራ፣ ድኽነትን ድንቁርናን ዘወግድን፣ ንሃገሩ ኣብ ጎኒ ዝማዕበላ ሃገራት ዓለም ብምስራዕ ማዕርነቱ ዘረጋግፅ ዜጋ ክፍጠር ለይትን ቀትርን ትፅዕር ውዳበ ምዃና ዝኣመነ ህዝብና፣ ምስ ማልት ሰሚሩ ከምዝንቀሳቐስ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ብምባል መደረ ዘስምዑ ድማ፣ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ሃፍቱ ወልደንስአ እዮም።

ፈፃሚ ዳይረክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ‘ውን “ብመሰረት ፃውዒት ማልት፣ ነዚ ሀዚ እምነሰረት ኣንቢርናሉ’ዘለና መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ መሉእ ወፃኢኡ ክኢሎም ዘህንፁልና መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ገልፋንድ ፋሚሊ ቸሪተብል ትረስት ሚስተር ማርክ ጌልፋንድ እንትኾኑ፣ እዞም  ፈታዊ ተጋሩን ኢትዮዽያውያንን ዝኾኑ ገባሪ ሰናይ ብደረጃ ሃገር ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንክምዕብል ይገብሩዎ ብዘለዉ ሓገዝ፣ ብፍላይ ምስ ማልት ብዘለዎም ናይ ስራሕ ዝምድና ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ብርክት ዝበላ ፕሮጀክትታት ሒዝና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና” ድሕሪ ምባል፣ እቶም ገባሪ ሰናይ መሰናድኦ ክሃንፁልና ዘቕረብናሎም ሕቶ ብፀጋ ኣብ ርእሲ ምቕባሎም፣ ልዕሊ ሕቶና ሓሲቦም ተምሃሮን ማሕበረሰብ’ቲ ከባብን ዝጥቀሙሉን ካብ ፀሓይ ዘፅልልሉን ዓብይን ዘበናውን ናይ ቴንዳ ዳስ’ውን ተወሲኹሉ ክህነፅ ብምፍቃዶም ብስም ማሕበር ልምዓት ትግራይን ተረባሕትን ከመስግኖም ይፎቱ” ኢሎም።

ሚስተር ማርክ ጌልፋንድ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንኹሉ ንክባፃሕ ብመሰረት ዘለዎም ራኢ፣ እዚ ኣብ ዳንሻ ዝህነፅ መሰናድኦ ብማይን ንፋስን ዝሰርሕ ተርባይንን ብርክት ዝበላ ጀነሬተራትን ብዝመሃዘ ሳይንቲስት “ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ” ስም ክስየምን፣ ኣብዛ መሰናድኦ ዝመሃሩ መናእሰይ ኣሰር’ቲ ሳይንቲስት ስዒቦምን ብሩህ ተስፋ ሰኒቖምን ተመራመርቲ ክኾኑ ድልየቶም ምዃኑ ኣተሓሒዞም ዝገለፁ ዶክተር ታደለ ሓጎስ፣ ህዝቢ ዳንሻ ኣብ ህንፀት እጃሙ ከወፊ፣ ፅኑዕ ኣባልን ደጋፍን ማልት ክኸውን ብምፅዋዕ ህንፀት’ዚ መሰናድኦ ኣብ ቀረባ እዋን ተጀሚሩ ቀልጢፉ ከምዝዛዘም ገሊፆም።

ሚስተር ማርክ ኣርሒቖም ዝእምቱ፣ ድኽነትን ድሕረትን ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ከምዝጠፍእ ዝኣምኑ ገባሪ ሰናይ እዮም ብምባል ዘረብኦም ዝጀመሩ፣ ኣብ ኢትዮዽያ ተወካሊ ሚስተር ማርክ ኮሎኔል ዶክተር ኣለማዮህ ገ/እግዚኣብሄር ብወገኖም፦ ፖሊሲን ስትራተጅን መንግስትና ናብ ኢትዮዽያ ኣትዮም ክሕግዙ ከምዘበራትዖም ድሕሪ ምግላፅ፣ ዛጊድ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ሓዊሱ ምስ ሰለስተ ገበርቲ ሰናይ ተሓባቢሮም ሓገዞም እናወፈዩ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ግና ዳርጋ ቴስዓ ሚእታዊ ዝተውሃባ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ ብእተውዕል ማልት ኣቢሎም ኣብ ኩለን ክልላት ክትግበር ምውሳኖም ብምንኣድ፣ እዚ ኣብ ዳንሻ ዝህነፅ መሰናድኦ ዘበናውን ሙሉእን ሳይንስ ላብራቶሪን ላይብረሪን ብምውናን ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዋ መሰናድኦ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓሸ ከምዝኸውን ሓቢሮም።

 

ደቅና ካብ ዳንሻ ናብ ደባርቕ፣ ዳባት፣ ሑመራን ሽረን እናሰደድና ኢና ነምህር ኔርና ዝበሉ ተወካሊ ዓበይቲ ዓዲ፣ ድሕሪ ሀዚ ተመራመርቲ ቆልዑ ክፍጠሩ ይፅዕሩልናን ካብ ፀገምና ይገላግሉና ንዘለዉን ገባሪ ሰናይ ትካል ማርክ ጌልፋንድን ማልትን ናእዳና ልዑል’ዩ ብምባል ኩልና በቢዝኸኣልናዮ ማልት ክነጠናኽራ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም።

Click here to see more photos...

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms