Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 14 guests and no members online

ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ መኮነን ኣብ ከተማ ባሕሪ ፀባ ዝርከብ እንትኸውን፣ ቅድም ክብል ብዶ/ር ኪሮስ ሙሉ መኮነን ተሃኒፁን ተምሃሮ ተቐቢሉን ኣብ ምምሃር ዝነበረ’ዩ፡፡ እዚ ብዓል ሓደ ወርክሾፕ ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ሰፊሕ ሕፅረት መስርሒ ቦታ ዝነበሮ እንትኸውን፣ ነዚ ንምፍታሕ ማሕበር ልምዓት 20 ዓዲ ዋጅራት ሓገዝቲ ኣካላት ብምትእልላሽ እንዳሰርሐ ከምዝፀንሐ ኣይተ ደጋፊ ጎዲፋይ ኣቦመንበር ማሕበር ልምዓት 20 ዓዲ ዋጅራት ይገልፁ፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ግድስቲ ትግራወይቲ ወ/ሮ ርሻን ካሕሳይን ካብ መንጎ እቶም ቀዳሞት እወንታዊ ምላሽ ዝሃቡ ሓገዝቲ ኣካላት ከምዝኾኑ ዝሓበሩ ኣይተ ደጋፊ ጎዲፋይ፣ ንኹሎም ድጋፍ ዝለገሱ ኣካላት የቐንየልና ክብሉ ምስጋንኦም ኣቕሪቦም፡፡

ኣብቲ 25 ጥሪ 2007ዓም ዝተኻየደ ስነ - ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ኣይተ ታደሰ ኣዳነ ብወገኖም፣ ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝኾነ ወፅዓ ዘይቅበል ህዝቢ ከምዝኾነን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ’ውን ምስ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ብምዃን ዓበይቲ ታሪኻዊ ስርሒታት ከምዝሰርሐን ዝፍለጥ’ዩ ድሕሪ ምባል እቲ ሎመዓንቲ ንምርቖ ዘለና ትካል ትምህርቲ ውፅኢት ቃልስና’ዩ ዝበሉ ኣይተ ታደሰ፣ ኣብ ድሮ መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ኮይና ከምዚ ዝበለ ደስታ ክንርኢ ንዝገበሩና ኩሎም ተሓባበርቲ ኣካላት ከመስግን ይፎቱ ክብሉ ገሊፆም፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላታ፣ ደገፍታን መሓዙት ልምዓትን ብምትሕብባር ዛጊድ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነት ስራሕ ንዝኣመሰሉን ዓበይቲ ዕማማት ከምዝዓመመት ዝሓበሩ ድማ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ’ዮም፡፡ ማልት ነዚ እንትሰርሕ ኣብ’ዚ ከባቢ ዝረአ ሕፅረት ዝሰልጠነ ሓይሊሰብ ንምፍታሕ ዓሊማ ከምዝኾነ ዝሓበሩ ዶ/ር ታደለ፣ ከባቢ ሕብረተሰብ ነዚ ትካል ተኸናኺኑ ክጥቀመሉን ዝተረፉ ስራሕቲ ሓፁርን ካልኦትን ክውግንን ፀዊዖም፡፡

ንቢሮ ቴክኒክን ሞያን ክልል ትግራይ ወኪሎም መደረ ዘስምዑ ኣይተ ጉዕሽ ገ/ስላሴ ብወገኖም፣ ኣብ ትግራይ ማእኸላት መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ብኣፃብዕቲ ዝቑፀራ ምንባረን ድሕሪ ምሕባር፣ መንግስቲ፣ ውልቀ ሰባትን ማሕበራት ልምዓትን ብዝሃብዎ ዓብይ ቆላሕታ ቁፅረን ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳሰሰነ ከይዱ’ሎ ክብሉ ኣብሪሆም፡፡ እቲ ሎመዓንቲ ንምርቖ ዘለና ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ መኮነን’ውን ኣብ ምፍራይ ክኢላ ሓይሊ ሰብ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክህልዎ ምዃኑ ዘለዎም ፅኑዕ እምነት ድሕሪ ምግላፅ፣ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ክልል ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝግመት ናውቲ ድጋፍ ምሃቡ ሓቢሮም፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ’ዚ ማእኸል ካብ ዝሰልጠኑ 40 ተምሃሮ 100% መረጋገፂ ብቕዓት ፈተና ከምዝሓለፉ ዝሓበሩ ኣይተ ጉዕሽ፣ እዚ እቲ ትካል ካብ ብጒሓቱ ክንደይናይ ንፅሬት ትምህርቲ ኣቓልቦ ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ዘርኢ’ዩ ክብሉ ገሊፆም፡፡

ኣብ’ቲ ስነ - ስርዓት ምረቓ ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ተረኺበን መዕፀዊ መደረ ዘስምዓ ዋና ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወ/ሮ ኣረጋሽ በየነ ብወገነን፣ ሃገርና ኣብዚ ዓመት ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ክትፍፅም ትሰርሕ’ላ ምስ በላ፣ ንሳቶም ድማ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ሓሙሽተ ዓመት ብዓወት ምዝዛም፤ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ምክያድን መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ምብዓልን ከምዝኾኑ ብምብራህ፣ ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ነዚኦም ንምዕዋት ክሰርሕ ፀዊዐን፡፡ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማሕበር ልምዓት 20 ዓዲ ዋጅራትን ጥምረት ፈጢረን መንግስቲ ክበፅሓሎም ዘይከኣለ ነዃላት ልምዓት ንምምላእ ዝገብርኦን ዘለዋ ኣበርክቶ ዝነኣዳ ወ/ሮ ኣረጋሽ፣ ኩሉ ነባራይ ዞባ ደቡብ ኣብ ጎነን ጠጠው ብምባል ስራሕተን ክድግፍ ከምዝግባእ ምዒደን፡፡

ኣብ’ቲ እዋን ብብርኪ ሓደ ዝሰልጠኑ 19 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 40 ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኮንስትራክሽንን ድራፍቲንግን ሰልጠንቲ ዝተመረቑ እንትኾኑ፣ ሕድሕደ ተመረቕቲ ምስክር ወረቐቱ ካብ ኢድ ወ/ሮ ኣረጋሽ በየነ፣ ኣይተ ጉዕሽ ገ/ስላሴን ዶ/ር ታደለ ሓጎስን ተቐቢሎም፡፡

 

ማእኸል መሰልጠኒ ቴክኒክን ሞያን ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ መኮነን ብምትሕብባር ዶ/ር ኪሮስ ሙሉ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበር ልምዓት 20 ዓዲ ዋጅራት፣ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ክልል ትግራይ፣ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሕንጣሎ ዋጅራት ብከባቢ 4 ሚልዮን ብር ከምዝተሃነፀ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms