Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 80 guests and no members online

ካብ ዝጣየሽ 17ዓመቱ ኣቑፂሩ ዝርከብ  ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝምሕደር  እንትኸውን፣ ክሳብ ሐዚ ን1495 ተምሃሮ ዕድል ሓዳሪ ትምህርቲ ክረኽቡ ገይሩ’ዩ፡፡ ካብ መንጎ ተጠቀምቲ እዚ ዕድል ዝኾኑ ተምሃሮ ዝሃፍታ ተካ ሓንቲ’ያ፡፡

መንእሰይ ዝሃፍታ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ካብ ምምሃራ ንላዕሊ፣ ኣብ መንጎ ማልትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ  ኣመሪካን ብዝነበረ ስምምዕነት፣ ንተሞክሮ ልውውጥ ናብ ሃገረ ኣመሪካ ኣቕኒዓ፡፡ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ዝነበራ ፃንሒት ብግቡእ ብምጥቃም ንዓዳ ዝተመለሰት ዝሃፍታ፣  ዝተፈላለዩ ሓገዝቲ ኣካላት ብምርካብን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብምትእኽኻብን ኣብ ትውልዲ ቁሸታ ጉድጓድ ፅሩይ ዝስተ ማይ ብምኹዓት፣ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ እቲ ኸባቢ ንምፍታሕ ክኢላ’ያ፡፡ https://www.youtube.com/watch?v=vPxsGGjf3pI

ድሕሪ መልሲ ካብ ሃገረ ኣመሪካ፣ ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ጀሚራቶ ዝነበረት ትምህርታ ብምቕፃል፣ ብዝለዓለ ውፅኢት ናብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ ዝኣተወት ዝሃፍታ፣ ሒዛቶ ዝነበረት ናህርን ክእለትን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳማዕበለት ክሳብ ዕለተ ምረቓኣ ብልዑል ውፅኢት እንዳተሰነየት መፂኣ፡፡ ካብ መንጎ ተመረቕቲ ተምሃሮ ዩንቨርስቲ መቐለ  2006ዓም ሓንቲ ዝኾነት ዝሃፍታ፣ ተሻሚት ፅዋዕን መዳልያ ወርቅን ክትከውን በቒዓ፡፡

ኣብ ኢንስቲትዮት ቴክኖሎጂ መቐለ ትምህርታ ዋላ እንዳተኸታተለት፣ ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕ ናይ ባዕላ ግደ እንዳተፃወተት ዝመፀት ዝሃፍታ፣ ካብ መሓዙታን ደገፍታን ብዝረኸበቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ፣ መፃሕፍቲ ብምዕዳግ ኣብ ዝተወለደትሉ ከባቢ ንእትርከብ ቤት ትምህርቲ ሓጊዛ’ያ፡፡ https://www.youtube.com/watch?v=alRgHZaGHnY ሰናይ ስራሕ ዝሃፍታ እዙይ ጥራሕ ኣይኮነን!! ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ በቢዓመቱ እንዳኸደት፣ ንሓደሽትን ነባራትን ተምሃሮ ምኽሪ ተሞክሮኣን ሜላ ኣፀናንዓን እንዳለገስት ምፅንሓ ሓደ ኣዝዩ ዝነኣድ ተገባር ዝሃፍታ’ዩ፡፡

ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮዽያ ኣብ ዘበን ትምህርቲ 2006ዓም ዝተመረቑ ተምሃሮ፣ ነቶም ብሉፃት 19 ተምሃሮ ካብ ኩለን ዩንቨርስቲታት ሃገርና ብምሕራይ ተሞክሮኦም ንህዝቢ ከፋልጡን ክወዳደሩን እንዳገበረ ምምፅኡ ዝፍለጥ’ዩ፡፡ ካብ መንጎ እዞም ሰብ ብሉፅ ተሞክሮ፣ ዝሃፍታ ሓንቲ’ያ፡፡ ካብ ውልደታ ክሳብ በፂሓቶ ዘላቶ ብርኪ ዘጋጠምዋ ሕልኽላኻትን ዝረኸበቶም ዓወታትን ብዝርዝር ንመናእሰይ ሃገራ ኣካፊላ’ያ፡፡ ካብ ተመርዐዊ፣ ብርሃን ኣሪኢንን ውለዲ ዝመድን ወላዲት ክሳብ ሕቶ ሕፀን መርዓን መናእሰይ ዓድና ዝበፅሕ ድፍኢት ተሻጊራ ብፅንዓታን ደገፍ ወላዲኣን ኣብዚ ሐዚ ዘላቶ ብርኪ ምብፅሓ አረዲኣ፡፡ http://www.ertagov.com/amharic/2013-03-11-11-20-54/video/latest/3238.html

ህዝብን ዳያኑን ዝሃብዎ ድምፂ መሰረት ብምግባር ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮዽያ ነቶም 19 ብሉፃት ተምሃሮ ንምሽላም 11 ታሕሳስ 2007ዓም ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣዲስ ኣበባ መድረኽ ኣዳሊው፡፡ ብመሰረት’ዚ ተሞክሮ ዝሃፍታ ተካ ዝለዓለ ነጥቢ ብምርካብ፣ ቀዳመይ ኮይኑ ስለዝተሓረየ፣ ዝሃፍታ “ብሉፅ ተሞክሮ ተመረቕቲ ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኢትዮዽያ 2006ዓም” ተዓዋቲት ኮይና፡፡ ካልኣይን ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርታ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ምክትታል ትርከብ ዝሃፍታ፣ ኣብቲ ዝተሳለጠ ስነ - ስርዓት ሽልማት ብስካይ ፒ ዝተሰመዓ ታሕጓስ ገሊፃ’ያ፡፡

ነቲ መደብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንሽልማት ተምሃሮ ዝውዕላ 19 ላፕቶፕ ኮምፒተራት ስፖንሰር ዝገበረት እንትኸውን፣ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ንዘሃፍታን መሓዙታን እንዃዕ ደስ በለኩም ኢሎም፡፡

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ እንትጣየሽ ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ ብምሃብ፣ ተሞክርኡ ንኻልኦት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ እንዳስፈሐ፣ ኣብ ምፍታሕ ማሕበረ - ቁጠባዊ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኢሉ’ውን ሃገርና ዝለዓለ እጃም ዝህልዎም ክኢላታት ንምፍራይ ብምዕላም’ዩ፡፡ እዚ ቤት ትምህርቲ ዕላምኡ ይዕወት ምህላው፣ ካብ ስራሕቲ ዝሃፍታ ምዕዛብ ይኸኣል’ዩ፡፡

ብዚኣጋጣሚ ንዘሃፍታ፣ ንፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ተምሃሮን፣ ቓላሚኖዩንቨርስቲ መቐለን ንኹሎም ንዝሃፍታ ድምፆም ዝሃቡን ወገና እንኳዕ ደስ በለኩም በለና ክንብል ንፎቱ!!

Follow TDA latest Events on

·         www.tdaint.org

·         www.facebook.com/tdaint

·         www.youtube.com/tdaint

·         www.twitter.com/tdaint

·         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

·         “መደብ ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ” ብድምፂ ወያነ ትግራይ ኩሉ ግዘ ቀዳም ካብ 10፡30 – 10፡45 ድሕሪ ቐትሪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms