Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 77 guests and no members online

ኣብ መስራቲ ጉባኤ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ጨንፈር ጀርመን ተረኺቦም፣ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣምባሳደር ኢትዮዽያ ክቡር ኣይተ ፍስሃ ኣስገዶም፣ ዋላኳ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ቅድሚ 28 ዓመታት ተመስሪቱ እንተነበረ፣ ቀስ ብቐስ እንዳተዳኸመ ከይዱ  ሃለዋቱ ከምዝጠፍአ ብምዝኽኻር፣ ሐዚ ከምብሓዱሽ ክውደብ ምጅማሩ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ክብሉ ገሊፆም፡፡ ኣብቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት 13 ሕዳር 2007ዓም ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣይተ ፍስሃ፣ ምምስራት ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ኣብ ምስላጥ ሃገራውን ክልላውን ልምዓት ዓብይ ረብሓ ከምዝህልዎ ኣብሪሆም፡፡ ሃገርና ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ዘየቋርፅ መንገዲ ልምዓት፣ ዲሞክራስን ሰላምን ትርከብ ዝበሉ ኣይተ ፍስሃ፣ ነዚ ንምድጋፍን ተፃባእቲ ሓይልታት ንምምካትን ድልዱል ውዳበ ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም፡፡

 

ኣብ ፌስቲፋል ዳያስፖራ ተጋሩ 2014ዓምፈ፣ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣውሮፓ ንነብር ተጋሩ ተራኺብና ድሕሪ ምዝታይና፣ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ንምምስራት ብመሰረት ዝበፃሕናዮ ስምምዕነት’ዩ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ዝበሉ ኣይተ ሰለሙን ኣሰፋ ኣተሓባባሪ እቲ መድረኽን ኣቦመንበር ማልት ጨንፈር ጀርመንን እንትኾኑ፣ ነዚ ዋዕላ ንምዕዋት ኣባላት ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሮም’ዮም ክብሉ ገሊፆም፡፡ ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ኣፀቢቕና ብምርዳእና፣ ብሰናይ ድሌትና፣ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ዘይግድቦ ውዳበ ክንምስርት ወሲንና ኣለና ዝበሉ ኣይተ ሰለሙን፣ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ብምጥንኻር ስራሕቲ ልምዓት ክልልናን ሃገርናን ክንድግፍ ኢና ክብሉ ገሊፆም፡፡

 

ኣገዳስነት ምጥያሽ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ኣመልኪቶም መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ዶ/ር ገ/ኪዳን ገ/ስላሴ ብወገኖም፣ ኣብ ኣውሮፓ ዝነብር ትግራዋይ ሓድነቱ ከደልድል፣ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ወነ ከምብሓዱሽ ክለዓዓልን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይልን ዝመፁ ተፃብኦታት ብዝተወደበ መልክዑ ንምምካትን ምምስራት እዚ ማሕበር ኣገዳሲ ከምዝኾነ ብዝርዝር ኣብሪሆም፡፡

 

ኣብ መስራቲ ጉባኤ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ጨንፈር ጀርመን ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣልዒሎም ዝዘተዩ እንትኾኑ፣ ማሕበሮም ብቕዓት ብዘለዎም ሰባት ክምራሕን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕን ከምዘለዎ ብምዝኽኻር፣ ኣብቲ መድረኽ ንዝተረኸቡ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣባላት ኣተሓባባሪት ኮሚቴን ኣተሓሳሲቦም፡፡

 

ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ህወሓት ኢህወዴግን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ክቡር ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ብውልቀ ዝግበር ፃዕሪ ክንድቲ ዝድለ ከድምዕ ኣይኽእልን ድሕሪ ምባል፣ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝበለፀ ንምፍፃም ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ ምዃኑ ሓቢሮም፡፡ ተጋሩ ነበርቲ ኣውሮፓ ቀዳምነት ትውደቡ ዓርስኹም ንምጥቃም ብዝብል መንፈስ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ኣይተ ቴድሮስ፣ እንተተወዲብኩም ብዝበለፀ ሕድሕድኩም ክትደጋገፉ፣ ክትድመፁን ዘለኩም ሃፍቲ ክተውፍሩን ይሕግዘኩም ክብሉ ገሊፆም፡፡ ኣይተ ቴድሮስ ኣተሓሒዞም “ድልዱል ውዳበ እንተደኣመስሪትኩም ኢኹም ኣብ ልምዓት ሃገር ይኹን ፀላእቲ ሃገር ንምምካት ርኡይ ግደ ክትፃወቱ ትኽእሉ” ምስበሉ፣ ሐዚ’ውን ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ክጣየሽ ዘለዎ ጥቕሚ ኣባላቱ ንምኽባር ዓሊሙ ክኸውን ከምዝግባእ ሓቢሮም፡፡

 

ጨናፍር ከጣይሹን ናይ ኩሎም ፅላል ዝኾነ ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዕሊ ከምዝምስረትን ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ፡፡

 

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms