Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 169

Who's Online

We have 48 guests and no members online

እዚ ዝበሉ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃይለ ኣስፍሃ እንትኾኑ፣ ማልት ኣብ ዞባና ይኹን ክልልና ዘለዉ ሕፅረታት ልምዓት ንምፍታሕ ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነት ስራሕን ካልኦትን ትገብሮ ዘላ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ኣዝዩ ዝንኣድ'ዩ ክብሉ ተዛሪቦም፡፡ 7 ሕዳር 2007 ዓ.ም ኣብ ከተማ ማይጨው ኣብ ዝተሳለጠ ሽልማት ተምሃሮ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ኣይተ ሃይለ፣ እዚ ሎሚ ተሳሊጡ ዘሎ መድረኽ ኣብ መንጎ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ዓብይ ንሕንሕ ብምፍጣር፣ በዝሒ ልዑል ውፅኢት ዘምፅኡ ተምሃሮ ዞባ ደቡብ ክስስን ከምዝገብር ድሕሪ ምሕባር፣ ማልት ኣብ መፃኢ ዓመት ተምሃሮ መሰናዶ ትምህርቲ'ውን ሓዊሳ ክትሽልም ተላቢዎም፡፡

ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ስራሕቲ ማልት ብዝርዝር ዘቕረቡ፣ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ኣይተ ሃ/ማርያም ሃፍቱ ብወገኖም፣ ማልት ካብ ኣባላት፣ ደገፍትን መሓዙት ልምዓትን ብትረኽቦ ሃፍቲ፣ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ እንዳወገነት ከምዝመፀት ንተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ኣብሪሆም፡፡

ማልት ኣብዚ ሐዚ እዋን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ኣባላት ከምዘለውዋ ዝሓበሩ ኣይቱ ሃ/ማርያም፣ ኣብ ዓመተ 2007 ዓ.ም ኩሉ መራሒ ስድራ ኣባል ምግባር ዝብል መደብ ንምዕዋት ኩሎም ኣመራርሓን ኣባላትን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ፀዊዖም፡፡

ኣብ ሃገራዊ ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ 2006 ዓ.ም ካብ 3.86 ነጥቢ ንላዕሊ ዘምፅኣ ደቂ ኣንስትዮ፣ 4.00 ነጥቢ ዘምፅኡ ደቂ ተባዕትዮን ብዘሸለምኦም በዝሒ ተምሃሮ ብሚኢታዊ እንትነፃፀር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፃ ኣብያተ ትምህርትን ከምዝሸለማ ዝሓበሩ ኣይተ ሃ/ማርያም፣ እዙይ ኣብ ትምህርቲ ዘበን 2007 ዓ.ም እውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ከምዝቕፅል ገሊፆም፡፡

ኣብቲ መድረኽ 21 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 141 ተምሃሮ ዝተሸለሙ እንትኾኑ፣ ተሸለምቲ ተምሃሮ ዝተውሃቦም ሽልማት ኣብ ቀፃሊ በርቲዖም ክሰርሑ ከምዘለዓዐሎም ገሊፆም፡፡

ብበዝሒ ዘሸለመኦም ተምሃሮ ብሚኢታዊ እንትነፃፀር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥላሁን ይግዛው ላፕቶፕ ኮምፒዩተር፣ ቦራ ብር 10,000.00፣ቀኛዝማች ድምፁ ኣማረ ድማ ብር 5,000.00 ዝተሸለማ እንትኾና፣ ተወከልቲ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ንምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ፣ ኩሎም እታወታት ኣዋዲዶም ብምጥቃም ከምዝሰርሑ ገሊፆም፡፡

 

ኣብቲ  ስነ-ስርዓት ሽልማት ካብ ከተማ ማይጨው ንዝመፁ ተምሃሮ ሕድ ሕዶም ብር 500.00 ፤ ካብ ካልኦት ከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝመፁ ድማ ብር 600.00 ከምዝተሸለሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ'ሎ፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms