Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 168

Who's Online

We have 48 guests and no members online

እዚ ዝተሓበረ 7 ሕዳር 2007ዓም ኣብ ከተማ ሃገረሰላም፣ ኣብ 2006 ዓ.ም ሃገራዊ ፈተና ዓሽራይ ክፍሊ ልዑል ውፅኢት ዘምፅኡ ተምሃሮ ኣብ ዝተሸለምሉ እዋን’ዩ፡፡ ማልት ቅድም ክብል ተካይዶ ዝነበረት ምሽላም ልዑል ውፅኢት ዘምፅኡ ተምሃሮ ከምብሓዱሽ ምጅማራ ዝንኣድ ተግባር’ዩ ብምባል መደረ ዘስምዑ፣ ምክትል  ኣማሓዳሪ  ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ተኽለወይኒ፣ ተምሃሮ በቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሽልማት ተተባቢዖም ንዝሓሸ ውፅኢት ክፅዕሩ ምዒዶም፡፡ ኣይተ ተኽለወይኒ ኣተሓሒዞም፣ ካብ ህዝቢ ተወሊዳ ንህዝቢ ተገልግል ዘላ ማሕበር፣ ነዚ ሰናይ ተግባር ክትቅፅለሉ ምእንታን ኩላትና ኣብ ጎና ክንስለፍ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም፡፡

ላዕለዋይ ክኢላ ትልምን በጀትን ማልት ኣይተ ካልኣዩ ወ/ገብርኤል ብወገኖም፣ “ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘለዋ ሃፍቲ ዋላኳ ውሱን እንተኾነ፣ ንምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ ክልልና ከይተሓለለት ኣብ ምስራሕ ትርከብ ድሕሪ ምባል እዚ መድረኽ ኣብ መንጎ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ንሕንሕ ንምፍጣር ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ’ዚ መድረኽ ተሸለምቲ ኮይንኩም ዘለኹም ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ንቐፃሊ እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ናህሪ ዓቂብኩም ንዝበለፀ ውፅኢት ክትፅዕሩ ይግባእ፡፡” ክብሉ ተላቢዎም፡፡ ኣይተ ካልኣዩ ኣተሓሒዞም፡- እዚ ሽልማት ዝወሃቦም ዘሎ 3.86ን ልዕሊኡን ነጥቢ ዘምፅኣ ደቂ ኣነስትዮን 4.00 ነጥቢ ዘምፅኡ ደቂ ተባዕትዮን ከምዝኾኑ ድሕሪ ምሕባር፣ ካብ ሃገረሰላም ንዝመፁ ሕድሕዶም ብር 500.00 ካብ ካልኦት ከባቢታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ንዝመፁ ድማ ብር 600.00 ከምዝሽለሙ ገሊፆም፡፡ ብመሰረት በዝሒ ዘሸለምኦም ተምሃሮ ብሚኢታዊ ተነፃፂሩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፃ ኣብያተ ትምህርቲ’ውን ቀዳመይቲ ንዝወፀት ላፕቶፕ ኮምፒተር፣ ካልኣይቲ ንዝወፀት ብር 10,000.00 ሳልሰይቲ ንዝወፀት ድማ ብር 5,000.00 ሽልማት ከምዝተዳለወለን ሓቢሮም፡፡

ወከልቲ ሽልማት ዝተውሃበን ሰለስቲአን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ እዋን ከምዝበልዎ፣ ማልት ነዚ ዝተቐደሰ ተግባር ምጅማራ ኣዚና ንንእድ ድሕሪ ምባል፣ ተዋሂቡና ዘሎ ሽልማት ብዝተዓፃፀፈ ክንሰርሕ ዓብይ ጉልበት ክኾነና’ዩ ክብሉ ዝተሰመዖም ታሕጓስ ገሊፆም፡፡

ተሸለምቲ ተምሃሮ ሙዑዝ ወልዳይ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መረብ ሚኢትን ኣብርሀት ገብሩ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ግጀትን ብወገኖም፣ “ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ከባቢና ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ንባብን ኣብ ልዕሊ ምህናፃ መፃሕፍትን ኮምፒተራትን እንትትልግስ ንፈልጣ ኢና ምስበሉ፣ ሐዚ ንዓና ክትሽልመና ብምምፅኣ ኣዚና ኢና ተሓጒስና ድሕሪ ምባል፣ እዙይ ድማ ኣብ ፈተና መሰናድኦ ትምህርቲ ልዑል ውፅኢት ክነምፅእ ክሕግዘና’ዩ ክብሉ ገሊፆም፡፡

 ኣብቲ መድረኽ ሽልማት 11 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 56 ተምሃሮ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ገ/እግዚሄር ኣባይ ዝወሰዱ እንትኾኑ፣ ብበዝሒ ተምሃሮ ዘሸለማ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ግጀት፣ መረብ ሚኢትን ዕስራዓዲ ዋጅራትን፣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምውፃእ ዝተዳለወለን ሽልማት ካብ ኢድ ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣይተ ተኽለወይኒ ተረኪበን፡፡

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms