• ተሳተፍቲ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት
  • ፈፃሚ ዳይሬክተር ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ፀብፃብ እንተቕርቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ

Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 157

Who's Online

We have 61 guests and no members online


ማልት ምስ ኤግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር ዘህነፀቶም ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ተመሪቖም ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሮም

ኣብ ወረዳ መደባይ ዛና ጣብያ ዓዲ ባዕረጅ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ገባሪ ሰናይ  ኢግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ኣይካ ፋዉንዴሽንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ መደባዛናን ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ባዕረጅ ተመሪቑ ግልጋሎት እናሃ እዩ። እቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓደ መምሀሪ ህንፃ፣ ቤተንባብ፣ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ህንፃ ምምሕዳር፣ ንክልቲኡ ፆታ ዘማእኽለ ዓይነ ምድርን ከምኡ'ውን ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዝተሃፀነ ማይን ናውቲ ትምህርትን ዘማልአሉ እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቱ ብኣስታት ብልዕሊ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ከምዝተሃነፀን ኣብ ካልኣይ ምዕራፉ ህንፀቱ ድማ ተወሰኽቲ ...

 English Version


ማልትብፀሓይብርሃንዝሰርሕመብራህቲንተምሃሮወረዳጣንቋኣበርገለሂባ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ተምሃሮ ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ክእለቶም ክዓቢ፣ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ዓቕሚ ምንባብን ምፅሓፍን ንምዕባይን ክጉልበትን ትንቀሳቐስ ኣላ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ገፀር ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነግባ፣ ታጌትን ባምባን መፂኦም ዝምሃሩ 1000 ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዝኦም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ስኣን ቀረብ መብራህቲ ክህሉ ዝኽእል ክፍተት መፅናዕቲን  …

English Version


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ዘህነፀቶ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ተመሪቑ።

ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ህዝብን  ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮን ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ዝተሃነፀ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ 2 ለካቲት 2009 ዓ/ም ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ተመሪቑ:: መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሙሴ መሪቖም ዝኸፈቱ ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዓሊማ ትሃንፆም ዘላ ኣብያተ ትምህርቲ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ይምዝገብ ንዘሎ ዕብየትን ልምዓትን ብርኪ ኮይኑ የገልግል ኣሎ...

 

English Version


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቴክኖሎጂ ኣውተርኔት ንምትእትታው ዘኽእላ ዘተ ኣሳሊጣ

ቴክኖሎጂ ኣውተርኔት (Outer net) ዓለምለኸ መረዳእታ ትምህርትን ካልኦት ተዛመድቲ ሃፍቲ ሓበሬታ እንረኽበሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድጅታል ላይብረሪ ኮይኑ ካብ ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲታት ለገስቲ መፃሕፍቲ ብቴክኖሎጂ ኣውተርኔትን ኣቢሉ ትምህርታዊ መፃሕፍቲ፣ ምስልታትን መፅሓፈ ድምፅን ምርኻብ የኽእል። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድማ እዚ መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኣብ ክልልና ናብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንምትእትታው ዝዓለመ መደብ ሓንፂፃ ኣብ ምንቅስቓስ እትርከብ ኮይና ዝሓለፈ ቀዳም 13 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣካላት ኣመራርሓ ማልትን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን፣ ሰብ ሞያ ኣይሲቲን መምህራንን ዪኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት፣ ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ተሳተፍቲ መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝኾኑ ተምሃሮን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ሓደ መዓልቲ...


ማልት መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፤ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንዕብየትን ዝላን! ብዝብል ቴማ መሃዝቲ ተምሃሮ ብምትብባዕ ኣብዒላቶ

ጎቦ ድኽነት ዝፈርስን ድሕረት መሊኡ ዝቅንጠጥን ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ትኹረት ሂብካ እንተተሰሪሑ እዩ። ካብዚ ዕላማ ብምብጋስ ማልት ኣብ ትምህርቲ ብሰፊሑ እናሰርሐት ዝመፀት ኮይና ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣጠናኺራ ቀፂላትሉ ኣላ። ኩሉ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከብ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝህልዎ ፍልጠትን ክዓቢ ዓሊማ ኣብ ምንቅስቃስ እትርከብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ማእኸል ሳይንስ ቴክኖሎጅን ብምጥንኻር ኣብ 37 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ መደብ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓዲ ሓቂ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ገርሁ ሰርናይ፣ ማይቅነጣል ህንፀተን...

 


ማልት ምስ ኤግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ማረትን ማሕበረሰብ ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ብምትሕብባር ብልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዘህነፀቶም ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቖን ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክፍቲ ኮይኖም

ተምሃሪት ሰላም ኪዳነ ኣብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደብረቃል ኣብ ቤተ-ንባብ ረኺብና ዘዘራረብናያ እያ። ተምሃሪት ሻብዓይ ክፍሊ ዝኾነት ሰላም ቅድም ክብል ኣብ ክፍሊ ተጨናኒቕና ንምሃር ነይርና። ኣብ ቤተ ንባብ ዝነበረ ፀገም ‘ውን ተመሳሳሊ እዩ። ቤተ ንባብና ብዙሕ ተምሃሪ ተዳጒኑ ዘንብበሉ ካብ ምንባሩ ሓሊፉ ሕፅረት ዝንበቡ መፃሕፍቲ ዝነበሮ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ክፍሊ ካብ 50 ንላዕሊ ተምሃሮ ኣይኮንናን ንመሃር ዘለና። ኣብቲ ዝተሰርሐልና ቤተ ንባብ ድማ ምሉእ መፃሕፍቲ ዝተማልአሉ እዩ። እዚ ንዝገበሩልና ማልትን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ድማ ምስጋናይ ዝለዓለ እዩ ብምባል... 


ኣብ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ንዝርከቡ 580 ተምሃሮ ሓገዝ መትሓዚ ደፍተር ቦርሳ ረኺቦም

መዘክር ሙሉጌታ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ተምሃሪት ቐዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ማክዳ ሙሉጌታን ድማ ተምሃት 12 ክፍሊ እየን። እዘን ተምሃሮ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ናብ ትውልዲ ዓዲ ወለደን ትግራይ ንምርኣይ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እንትጉዓዙ ይዕዘባ።  ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ርሑቕ መንገዲ ኣብ ዝጉዓዙሉ ደፍተሮም ኣብ ኢዶም ሒዞም ዝረኣያ መዘክርን ማክዳን ንወላዲተን ወይዘሮ ታደለች ሕሸ እዞም ተምሃሮ ካብ ርሑቕ መንገዲ እዮም ዝጉዓዙ ዘለው ደፍተሮም ንምንታይ ኣብ ቦርሳ ዘይሕዙዎ ኢሊን እንትሓትአን እዚ እማ ካብ ዓቕሚ ወለዲ ንላዕሊ ስለዝኾነ እዩ ዝብል...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዙርያ ምዕባይ ዓቕሚ ለውጢ ኣተሓሳስባ ተምሃሮ ዘድሃበ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሳሊጠ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ብምፍታሕ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ናፃ ዝኾነት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ኩሎም ግንባራት ልምዓት ብፍላይ ክዓ ኣብ ትምህርትን ጥዕና ዓበይቲ ዕማማት ወጊና እያ። ካብ ኣባላታ፣ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ ደገፍትን ካልኦት ፍልፍላት ሃፍትን ብምትእኽኻብ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ኣብ ድልየት ሓፋሽ ዝተመስረቱን መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይኽእሉን ድልየታት መሰረት ልምዓት ህዝቢ ናይ ምሽፋን ልኡኽ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ እዛ ማሕበር ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዙርያ ምዕባይ ለውጢ ኣተሓሳስባ ተምሃሮ ዘድሃበ ፈተነ ፕሮጀክት ምፍጣር ̋̋ማዕብልቲ ኣብያተ ትምህርቲ (thinking schools) ̋ ዘሎ ከይዲ ኣፈፃፅማን ክሰፍሑ ዝግብኦም ብሉፃት ስራሕትን መሰረት ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ሆቴል ኣክሱም...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ንዩንቨርሲቲ ኣክሱም ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ሂባ

ብኣቆፃፅራ ፀዓዱ 1991 ዝተመስረተት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ክልልና ዘሎ ሽፋንን ፅሬትን ጥዕና ንምምሕያሽ፣ ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርት ትኹረት ብምግባርን ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 57,850 ዩሮ ዝወድኡ 199 ዓይነት ናውቲ ሕክምና ንዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ከምኡ̦’ውን 54,255 ዪሮ ዝወድኡ ናውቲ ሕክምና ድማ ኣብ ትሕቲ ዪኒቨርሲቲ መቐለ ንዝመሓደርን ካብ ክልልናን ውሱን ክፋል ክልላላት ዓፋረን ኣምሓራን ንዝመፁ ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ ዘገልግል ኮምፕሪሄንሲቭ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓገዝ ኣበርኪታ...


“ብዓል መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ፍቕርን ሓድነትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ”

 

ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ይበፅሖም ዝነበረ ብሄራዉን ደርባዉን ወፅዓታት ንምቕንጣጥ እዋኖም ዝጠልቦም ቃልስታት ከካይዱ ድሕሪ ምፅናሕ ንስርዓት ደርግ ኣልዮም። ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ሃገርና መፃኢ ምዕባለኣ ዘግህድን ኣብ ጐደና ምዕባለ ክትስጉም ዘኽእላ ሕገ-መንግስቲ ኣድላይ ብምዃኑ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብወከልቶም ኣቢሎም 29 ሕዳር 1987 ዓ/ም ንሕገ-መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ...

 


ዓስራይ ዓመት ዝኽሪ  ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ፈተውቶምን ናይ ስራሕ መሓዝቶምን ኣብ ዝተረኸብሉ ተዘኪሩ

ኣብ ምስረታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ርኡይ ኣበርክቶ ዝነበሮም፣ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክምስረትን ተካእቲ ሃገር ዝኾኑ ወለዶ ክፈርዩን ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም ዝሓለፉ ሓርብኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 10ይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቶም ቐዳም 12 ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ኣብ ቐፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዘኪሩ:: ኣብቲ ዕለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ኣብ ቓላሚኖ ተማሂሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ላዕለዎት ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልልና እናሰርሑ ዝርከቡሰብ ሞያ፣ ተምሃሮን መምህራን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን፣ ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ክልል ትግራይ፣ ኣኽበርቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበራዊ ፀገማት ህዝቢ ዝፈትሑ መደባት ልምዓት ሓንፂፃ ትሰርሕ ኣላ

ማልት ምስ ራሄል ቤተ ጥበብ ብምትሕብባር ብፋይቶነት ንምዝሓደራ፣ ፅጉማትን ኣብ ደመን ኤች ኣይቪ ኤድስ ንዘለወን ወገናትን ዓቕመን ዘዕብያሉን ዝሐሸ መነባብሮ ዝመርሓሉን ባይታ ንምፍጣር ኣስታት ንክልተ ሰሙን ክውሃበን ዝፀንሐ ስልጠና ድሕሪ ብምዝዛም 35 ደቂ ኣንስትዮ ብሰርተፍኬት ኣመሪቓ:: እተን ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዓሊማ እትሰርሕ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንፀገምና ኣብ ግምት ብእምታው  ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ጥበብ ማለት 'ውን ብስፈ፣ ስራሕቲ ዳቴልን ጥልፍን ስልጠና ሂባትና ኣላ:: እቲ ሐዚ ረኺብናዮ ዘለና ስልጠና ድማ ፀገም ኣጥቂዑና ካብ ዝኣተና ፋይቶነትን ብምኽንያት ፀገም ጥዕና መነባብሮና ብኣግባቡ ከይንመርሕ ሓሊኹ ሒዙና ዝነበረ ፀገም መነባብሮ ብምቕራፍ ብዝነኣሰ ጉልበትን ገንዘብን ኣውፂእና መነባብሮና ክንመርሕ ዘኽእለና...

____________________________________________________________

ዓለምለኸ መዓልቲ ምንባብን ምፅሓፍን ኣብ ወረዳ ጣንቛ ኣበርገለ ናቑጣ ንባብ ቤት ትምህርቲ ሰለ ተከኸቢሩ ውዒሉ

ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምንባብን ምፅሓፍን ብገንዘባዊ ሓገዝ የኤስኣድ፣ ህፃናት ኣድሕንን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኣቢሉ ኣብ ትግራይና ኣብ 10 ወረዳታት 336 ኣብያተ ትምህርቲ ግብራዊ ንምግባር ብ 2014 ኣቖፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝተፈለመ ፕሮጀክት እዩ:: ኣብዚ እዋን ኣብ 4 ወረዳታት ኣብ 112 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተግራባዊ ይኸውን ዘሎ ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምንባብን ምፅሓፍን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓ/ም ኣብ ዝተነፀራ 336 ኣብያተ ትምህርቲ ብምሉእነት ንምጅማር ንፍቓደኛታት ንባብ ዝኾኑ ወገናት፣ ሱፐርቫዘራት፣ ኣመራርሓ ትምህርቲ ፣ ቦትስ ፣ ወመሕ፣ መምህራን ልሳን ኣደን ምክትል ርእሰ መምህራን....

 ____________________________________________________________

ማሕበር ልምዓት ትግራይ  ሰናይ ተግባር ንዝፈፀሙ ማርክ ገልፋንድ ሽልማት የቐንየልና ሂባ

ሚስተር ማርክ ገልፋንድ ትውልደ አሜሪካዊ  `ዮም:: ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምህናፅን ምጥንኻር ማእኸላት ሳይነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጅነሪንግን ሒሳብን (STEM) ኣድሂቦም ብምስራሕ ሰናይ ተግባሮም ኣብ ምፍፃም ዝርከቡ `ዮም:: እዞም ገባሪ ሰናይ ብብርኪ ሃገር 13 ማእኸላት ሳይነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጅነሪንግን ሒሳብን (STEM) ከምኡ’ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱምን ባህርዳርን ኣብ እዋን ክራማት ተሓርዮም ኣብተን ዩኒቨርሲቲታት ዝምሃሩ 20 ሽሕ ተምሃሮ ኢትዮዽያ ኩሎም ዓይነታትን ቀረባትን...

_____________________________________________________________
ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ንዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን እምነ ሰረት ተነቢሩ

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜንን ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ሓውዜን ብ12.6 ሚልዮን ብር ወፃኢ ንዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰንበት 12 ሰነ 2008 ዓ/ም እምነ ሰረት ተቐሚጡ። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምቕማጥ እምነ ሰረት ከምዝሓበርዎ እቲ ሎሚ..

________________________________________________________________

 Follow us on ድወት  support us  Donate Online

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms