ዓዲ ጨሞ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ፕሮጀክት

ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን መቐለ

ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ

ንጥፈታት


Kallmino

ቓላሚኖ

ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቓላሚኖ ብምጥንካርን ዓቕሚ ቕበላ ብሰለስተ ዕፅፊ ብምዕባይን ፍልፍል መፃኢ ቴክኖሎጂስታትን ሳይንቲስታትን መራሕትን ኮይና ትቐፅል።



Cinque Terre

ምጥያሽ ማእኸላት ሓበሬታን ቴክኖሎጂን

ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ቨርቹዋል ኮምፒውተር ብምጥያሽ ጽርየት ትምህርቲ ICT ምጥንኻር



State university

ዩኒቨርሲቲ ክልል ትግራይ

እቶም በብከባቢኡ ዝፍጠሩ በላሕቲ ተምሃሮ ኣብ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝጠቅም ትምህርቶም ንኽቕፅሉ ዘኽእሎም ኣብ ዓለምና ምስ ዘለዋ ብሉፃት ዩኒቨርስታት ተወዳዳራይ ክኸውን ዝኽእል Tigray State University ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ምምስራት



High Schools

ተበፃሓይነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ

ተበፃሓይነት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውሳኽ ጉዕዞ ሙሉእ ሽፋን ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ይሳለጥ





Cinque Terre

ስራሕቲ ወለንታውነት

ብሉፃት ተምሃሮን/መማህራንን ዩኒቨርስቲ ትግራይ ዓመታዊ ሓደ ወርሒ ናፃ ናይ ትምህርቲ ሃገራዊ ግልጋሎት ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ክህቡ ምግባር



Cinque Terre

ምትእትታው ፕሮግራም ናይ ክብሪ ክፍሊ

ሞዴላት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብሉፃት ተምሃሮ ዝመሃሩለን 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ናይ ከተማ ወረዳታት ትግራይ ብምጥያሽ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍጣር ርኡይ ግደ ምፅዋት


Cinque Terre

ካብ ዳስ ናብ ክላስ

"ተመን መማህርቲ ህፃናት ትግራይ" ዝኾነሉ ብጣዕሚ መሕፈሪ ታሪኽና የብቅዕ። ትግራይና'ውን ካብዚ ኣጀንዳ'ዚ ትውፃእ። .



Cinque Terre

ክብሪ ተጋሩን ፀጋታት ትግራይን

ኩለን ዳስ መምሀሪ ክፍልታት ናብ ህንፃ ብምቕያር ኣብ ዝርገሐ ትምህርቲ ድልዱል መሰረት ምንባር





ኣባል ማሕበረስብ ማልት ይኹኑ



ፕሮጀክታት

ዝተተለሙ

ኣብ ቀፃሊ ክስረሑ ዝተተለዉ ፕሮጀክታት


ኣብ ከይዲ ዘለው

ማልት እትሰርሖም ኣብ ከይዲ ዘለው ፕሮጀክታት ልምዓት



ዝተወደኡ

ኣብ ዝሓለፉ ሰላሳ ናይ ፍረ ዓመታት ማልት ሰሪሓ ዘረከበቶም ፕሮጀክታት ልምዓት






ዕውታት ነባር ተምሃሮና

ሄለን ነጋሲ (ናይ ሕክምና ዶክተር)

ዶክተር ሄሌን ነጋሲ........



ኣይተ ተክላይ ወ/ማርያም

ኣይተ ተክላይ ወ/ማርያም........



ለኣከ ዕንቋይ (ዶክተር እንጂነር)

ለኣከ ዕንቋይ.......



ሄለን - ኣምባሳደር

ኣምባሳደር ሄለን.......