መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓን ቁፅፅር ኮሚሽንን ብምምራፅ ብዓወት ተዛዚሙ

 • 0

መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓን ቁፅፅር ኮሚሽንን ብምምራፅ ብዓወት ተዛዚሙ

Category : Uncategorized

ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ እምላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብፍላይ ክዓ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐን ፍትሓውነትን ትምህርቲ፣ ህንፀት ትካላት ጥዕናን ምምላእ ናውቲ ሕክምና ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምስላፍ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝገበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሕሉፋት ስራሕታ ብምጥንኻር ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ልዑል ትኹረት ሂባ ኣብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከምዝድግፍ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም።

ተጀሚሮም ዘሎ ዓመት ናይ ለውጢ ዓመት ብምዃኑ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት ትግራይ ብምብርባር፣ ብምልዕዓልን ብምውዕዓይን ኣብ ገፀር ይኹን ኣብ ከተማ ዘሎ ድኽነት ብስሉጥ ንምንካይ መንግስቲ ትግራይ ቆሪፁ ተላዒሉ እዩ ዝበሉ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ‘ውን ሕሉፍ ኣፈፃፅማ መደባት ብዕምቆት ብምዝታይ ዝነበሩ ጥንኻረታት ብዝበለፀ ዝጉልብተሉ ድኽመታት ዝእረመሉ መንገዲ ብምንዳይ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ፅላል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዕሳል ኣብ ልምዓት ክልሉ እጃሙ ከበርክት ንምግባር ካብ ልሙድ ምንቅስቓስ ብዝሐሸ ኩነታት ንምስራሕ ኣንፈት ኣነፂርኩም ከም እትወፁ እምነተይ ዝለዓለ እዩ ኢሎም።

ኣብ መኽፈቲ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ኣቦወንበር ቦርድ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፕሪፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ብወገኖም፤ ካብ ምስረታኣ 670 ቀዳማይ፣ 42 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ 83 ዝኣኽሉ ትካላት ጥዕናን ኣህኒፃ ንህዝቢ ዘረከበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ውሳነታት መበል 10 ጉባኤ ብምብጋስ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ካብ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ፕሮጀክት ብምቕራፅ ካብ ዓለምለኸ ትካላት ተራድኦ ካብ ጨናፍር ወፃኢን ውሽጢ ዓድን ብዝርከብ ሓገዝ ከምኡ‘ውን ካብ ቢዝነስ ንልምዓት ብዝርከብ እቶት ብድምር  ልዕሊ ብር 552 ሚልዮን ክትእክብ ብምኽኣላ ህንፀት 29 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምጥቕላል ግልጋሎት ይህባ ከምዘለዋን ኣብ 58 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታት፣ ኣብያተ ንባብ፣ ጨንፈር ማእኸልን ብምህናፅ ንክጠናኸራ ዝለዓለ ትኹረት ሂባ ትሰርሕ ከምዘላ ገሊፆም።

ኣብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ’ውን ማእኸላት ቨርችዋል ኮምፒተር ተጣይሽለን እዩ፡፡ ኣብ 673 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክእለት ንባብ ዘማዕብሉ ስራሕቲ ብምውጋን ዝሓሸ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ፡፡ ፍሉይ ካልኣት ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ መጠን ቅበልኡ ንምዕባይን ዘሎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጥንኻርን ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ድማ ፈፃሚ ማሕበር ልምዓት ዳይሬክተር ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ‘ዮም፡፡

ቛንቛን ባህልን ትግርኛ ንምዕባይ ብቛንቛ ትግርኛ ዝፅሕፉ ወገናት ንክተባብዑን ኣብ ምምሕያሽ ልምድን ንባብን ንክሕግዙን በቢ ዓመቱ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኦም ብቛንቛ ትግርኛ ዝተፅሓፉ ሓደሽቲ መፅሓፍቲ ብምዕዳግ ናብ ኣብያተ ትምምህርቲ ከም ዝተኸፋፈለ ዝሓበሩ ፈፃሚ ማሕበር ልምዓት ዳይሬክተር ዶ/ር ታደለ ሓጎስ፤  ጉዕዞ ልምዓት ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዘይዛዘምን ምስ ዕብየትን ጠለብ ሕ/ሰብን እናዓበየ ዝኸይድ ኮይኑ ተጋሩን ደገፍትን ልምዓትናን ዝገብርዎ ደገፍ ኣበርቲዖም ክቕፅሉ ፀዊዖም፡፡

መበል 11 ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓታት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዕምቆት ብምዝታይ፣ ፀብፃብ ውፅኢት ኦዲትን ምንቅስቓስ ፋይናስን ብምፍታሽ ስትራቴጅካዊ ትልሚ ቀፀልቲ ሰለስተ ዓመታት ምይይጥ ብምግባር ኣንፈት ብምቕማጥ ብምሉእ ድምፂ ዘፅደቐ እንትኸውን፤

 1. ኢንጅነር ታደሰ የማነ
 2. ዶ/ር ፀጋ ብርሃነ
 3. ዶ/ር ኢ/ር ገ/ስቀል ካሕሳይ
 4. ዶ/ር ሃንሳ ተኽላይ
 5. ኣይተ ፀጋዝኣብ ሰለሞን
 6. ኣይተ ኣለም ሓጎስ
 7. ዶ/ርበሪሁገ/ኪዳን
 8. ዶ/ር ፀጋይ በሪሁ
 9. ዶ/ር ሰለሞን ኪዳነ
 10. ፕርፌሰር ፎቴን ኣባይ
 11. ኣይተ ይሳቅ ግርማይ
 12. ኣይተ ዮሱፍ ራጃ
 13. ወ/ሮ ይርጋለም ኣስፋዉ

ዝርከብዎም ኣባላት ቦርድ ማልት ኮይኖም ንዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ነቲ ትካል ብላዕለዋይነት ክመርሑ ብጉባኤተኛታት ተመሪፆም እዮም።

ተሳተፍቲ መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ

 1. ኣይተ ኣለምሰገድ ከበደዉ
 2. ወ/ሮ ራሕማ ዓብደልቃድር
 3. ወ/ሮ ገነት ኣረፈ
 4. ዶ/ር ገብረህይወት ገ/ሄር
 5. ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ

ድማ ቁፅፅር ኮሚሽን ማልት ኮይኖም ክሰርሑ ብምምራፅ ካብ 24-25 ጠቅምቲ 2011 ዓ/ም ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ዘካየደቶ ጉባኤኣ ብዓወት ዛዚማ።

Click here to see more Photos


Leave a Reply