ሰራሕተኛታት ኩባንያታት ትእምት ንምዕዋት መደባት ማልት ዝገብሩዎም ዘለው ደገፋት ልዑል ከምዝኾነ ተገሊፁ

  • 0

ሰራሕተኛታት ኩባንያታት ትእምት ንምዕዋት መደባት ማልት ዝገብሩዎም ዘለው ደገፋት ልዑል ከምዝኾነ ተገሊፁ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኣባላታን ደገፍታን ሓበራዊ መድረኻት ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ብምልዕዓልን ምውዳብን ኣብ ፅላላ ብምዕሳል ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንክመሓየሽ ዓሊማ ትንቀሳቐስ ኣላ።

እዛ ማሕበር ኣብ ከተማ ውቕሮ ምስ ኣመራርሓ ቦርድን ቤት ምኽሪ ማልት ትካላት ትእምት ኣብ ዘካየደቶ ሓበራዊ መድረኽ  ኣብቶም ዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ ምምሕያሽ ፅሬትን ፍትሓውነትን ትምህርቲ ዝሰርሐቶም ስራሕቲ  ኣባላት ማልት ሰራሕተኛታት ትካላት ትእምት ንምዕዋት መደባታ ዝነበሮም ግደን ቐፃሊ ክስርሕዎም ዝግብኡ ስራሕትን ኣድሂቦም ዘትዮም።

ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ልዕሊ 670 ቐዳማይን 42 ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂ ብምህናፅ፣ ቨርቹዋል ኮምፒተርን ማእኸልን ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪን ብምጥያሽ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ፍትሓውን ፅሬቱ ዝሓለወን ክኸውን ዓሊማ ዝሰርሐቶም ስራሕቲ፣ 83 ዝኣኽሉ ትካላት ጥዕና ተሃኒፆም ጥዕና ህዝቢ ትግራይ ክሕሎ ኣብ ዝገበረቶ ምንቅስቓስን ግደ ሰራሕተኛታት ኩባንያታት ትእምት ልዑል ምንባሩ ገሊፆም።

ምልመላን ምዕቃብ ኣባላትን ትካላት ትእምት ኣመልኪቶም ዓመታዊ ፀብፃብን 2010ን ትልሚ 2011 ዘቕረቡ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መተሓባበሪ ውዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ክልል ስታፍ ኣይተ ታደሰ ተኽላይ ብወገኖም፤ ትካላት ትእምት በቢዓመቱ ኣባላት ማልት ብምልመላን ምዕቃብን ብዝተጠናኸረ መሪሕነት ብምዕራፍን ኣብ 14 ትካላት ካብ ዝርከቡ 18,346 ሰራሕተኛታት እቶም 17,442 (95%) ኣባላት ከምዝኾኑን 14 ቲአን ትካላት ድማ ትካላዊ ኣባላት ማልት ብምዃን በቢ ዓመቱ ዝተሓተ 50 ሽሕ ዝለዓለ 500,000 ሽሕ ይኸፍላ ምህላወን ኣረዲኦም።

ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ በጀት ዓመት 2010 ኣብ ትካላት ትእምት ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብር 6,864,816.05 ካብ ትካላዊ ኣባልነት ድማ ብር  1,750,000 ብድምር ብር 8,726,497.18 ኣታዊ ምርካብ ክኢላ ኣላ በዚ ኣጋጣሚ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰራሕተኛታት ኩባያታት ትእምትን ኣብ ጎኒ ዕላማ ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተሰሊፍኩም ንዘበርከትኩምዎ ኣበርክቶ ምስጋናና ዝለዓለ ምዃኑ ክንገልፀልኩም ንፎቱ።

Click Here to see More photos

 


Leave a Reply