“ስራሕቲ ማልት ንህዝቢ ብምፍላጥ ዕላማታት ማልት ንምዕዋት ይክኣል እዩ“ተምሃሪት ሄለን የማነ

  • 0

“ስራሕቲ ማልት ንህዝቢ ብምፍላጥ ዕላማታት ማልት ንምዕዋት ይክኣል እዩ“ተምሃሪት ሄለን የማነ

Category : News , Uncategorized

ተምሃሪት ሄለን የመነ ካብ 2002 ዓ/ም ናብዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ብምስታፍ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ንዘለዎም ዜጋታታ ገንዘባውን ንዋታውን ገደፋት ብምብርካት ኣብ ጎኹም ኣለኹ ዝበለት ኮይና ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊማ ንዝተጣየሸት ማሕበር ልምዓት ትግራይ መጠን እትገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ‘ውን በብዓመቱ እናዛየደት ዝመፀት እያ።

ሕልፊ ሃሊዩካ ጥራሕ እንተይኮነስ ካብ ዘላትካ ‘ውን ብምሕጋዝ ይክኣል እዩ። በዚ ድማ ዝያዳ መንፈሳዊ ዕግበት ይጥረልካ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣማዕቢላ እትዓቢ ዘላ ተምሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተምሃሪት ሄለን የማነ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ግጥምታት ብምቕራብ፣ ብትምህርታ ብዘርኣየቶ ፀብለልታን ኣቢሉ እትረኽቦም ሽልማታት ገንዘብ ንፅጉማት ወገናት ሓገዝ እናበርከተት ትርከብ።

በዙይ እውን ካብ 2002 ክሳብ 2011 ዓ/ም ንልዕሊ 226 ፅጉማት ህፃናት፣ ኣረጋውያን፣ ስድራ ስውኣትን ጉዱኣ ኣካልን ብር 40,826.70 ሓገዝ ዝገበረት ኮይና ብር 11,436 ድማ ንዝተፈላለዩ ከባብያዊ ልምዓት ብድምር ብር 52,262.70 ዘወፈየት እትኸውን ክሳብ ሐዚ 49 ግጥምታት ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባውን መንግስታውን መድረኻት ኣቕሪባ፤ 60 ሓደሽቲ ምህዞታት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምቕራብ ንመበል 38 ግዘ ብብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ወረዳ፣ ዞባ፣ ክልልን ፌደራልን ሽልማት ገንዘብ፣ ሜዳልያ፣ መስክር ወረቀትን ላፕቶፕን ክትረክብ ዝኽኣለት ኣላ።

24 መስከረም 2011 ድማ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ንመበል ሻድሻይ እዋን 1,300.00 ብር ሓገዝ ኣወፍያ ዘወፈየት ተምሃሪት ሄለን የማነ ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት እውን ኣምባሳደር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምዃን ንማልት እትገብሮ ዘላ ደገፍ ኣጠናኺራ ንምቕፃል ተሊማ ትንቀሳቐስ ምህላዋ ኣረዲኣ።

ተምሃሪት ሄለን ንማልት ዘወፈየቶ ብር 1300.00 ንዳይሬክቶሬት ፋይናንስን ምምሕዳር ሓይሊሰብን ኣብ ዘረከበትሉ እዋን ዝተረኸቡ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮምዩኒኬሽንን ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከምዝበልዎ ገና ካብ ብህፃና ኣትሒዛ ንማሕበር ልምዓት ትግራይን ፅጉማት ዜጋታትን ምድጋፍ ዝጀመረት ተምሃሪት ሄለን ሐዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተረኺባ እትገብሮ ዘላ ምፍላጥ ስራሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኩሉ ኣባል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክኽተሎ ፀዊዖም::

Click Here for more Photo


Leave a Reply