Monthly Archives: November 2018

  • 0

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ

Category : News

ማልት ብልዕሊ ብር 24 ሚልዮን ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ ኣመሪቓ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገባሪ ሰናይ ትካል ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳንሻ ዘህነፀቶ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ቻርለስ ኤፍ ብሩሽ ዳንሻ 02 ሕዳር 2011 ዓ/ም ብድሙቕ ፅንብል ተመሪቑ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንኽልተ ነባራት ኣመራርሓ ናይ ክብሪ ሽልማት ሂባ

Category : News

ካብ 2008 ክሳብ 2011 ዓ/ም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዕምቆት ብምዝታይ፣ ፀብፃብ ውፅኢት ኦዲትን ምንቅስቓስ ፋይናንስን ብምፍታሽ ስትራቴጅካዊ ትልሚ ቀፀልቲ ሰለስተ ዓመታት ምይይጥ ብምግባር ኣንፈት ብምቕማጥ ብምሉእ ድምፂ ዝፅደቐ መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ኣባልን ደጋፊን ብዝተወደበ መልክዑ ክንቀሳቐስ ኣብ ምምሕያሽ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ኣብ ምቅላል ሰፊሕ ህዝባዊ ምልዕዓል ንዝገበሩ ክልተ ኣባላት ኣተባቢዓ። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዋሺንግተን ዲሲ ሓምለ 1981 ዓ/ም ክትምስረት እንተላ ኣትሒዞም ክሳብ ሐዚ ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ብጉባኤተኛ ኣብ ዝተመረፁ ኣመራርሓ ቦረድ ብምዃን እናገልገሉ ዝመፁ ኣይተ ደስታ ኣስገዶ ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ንዝሃብዎ ህዝባዊ ኣገልግሎት ካብ 24-25 ጥቅምቲ 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 ጉባኤ ብር 20 ሽሕ ዝወድኦ ወርቂ ብምሽላም ሓዱሽ ወለዶ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ከበርክቶ ዝግባእ ኣበርክቶ ንምብርካት ብምዕላም ንነባራት ኣመራርሓ ብኽብሪ ንምስንባት ብዘነፀሮ ኣንፈት መሰረት ጉባኤተኛ ብኽብሪ ኣሰናቢቱዎም። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ኤርትራ መተሓባበሪ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሃገረ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝፀንሑን ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምክያድ ሓደ ወርሒ እንትተርፎ ተፈቲሖም ናብ መረበቶም ዝመፁ ኣይተ መሓመድ ትኹእ ድማ ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት ብር 50 ሽሕ ሽልማት ብምብርካት ኣተባዓቶም እያ። ኣይተ መሓመድ ትኹእ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅላላ ኣዕሲላ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንዝገበረትሎም ኣበርክቶን ጉባኤተኛ ንዝሃም ክብርን ኣመስጊኖም። ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!


  • 0

መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓን ቁፅፅር ኮሚሽንን ብምምራፅ ብዓወት ተዛዚሙ

Category : News

ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ እምላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብፍላይ ክዓ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐን ፍትሓውነትን ትምህርቲ፣ ህንፀት ትካላት ጥዕናን ምምላእ ናውቲ ሕክምና ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምስላፍ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝገበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሕሉፋት ስራሕታ ብምጥንኻር ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ልዑል ትኹረት ሂባ ኣብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከምዝድግፍ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም። read more


  • 0

መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓን ቁፅፅር ኮሚሽንን ብምምራፅ ብዓወት ተዛዚሙ

Category : Uncategorized

ንዝሓለፉ 29 ዓመታት ኣብ እምላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብፍላይ ክዓ ኣብ ምምሕያሽ ዝርግሐን ፍትሓውነትን ትምህርቲ፣ ህንፀት ትካላት ጥዕናን ምምላእ ናውቲ ሕክምና ዝለዓለ ትኹረት ብምሃብ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምስላፍ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝገበት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሕሉፋት ስራሕታ ብምጥንኻር ተረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ልዑል ትኹረት ሂባ ኣብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከምዝድግፍ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም። read more