Monthly Archives: February 2018

  • 0

ማልት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ ብር 10 ሚልዮን ዝውድእ ቤት ትምህርቲ ክትሃንፅ እያ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነባርነቶም ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምስ ዝኾኑ ግዱስ ትግራዋይ ኣይተ ገብረኪሮስ ወልደገብርኤልን ኣይተ ሰይፈ ኣብርሃ እንግዳሸትን ብምትሕብባር ብልዕሊ ብር 10.9 ሚልዮን ወፃኢ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ቐበሌ 01 ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ ሓሙስ 24 ጥሪ 2010 ዓ/ም ተነቢሩ። read more


Search

Plans

No downloads found.

reports

No downloads found.

presentations

No downloads found.

our facebook page