Monthly Archives: December 2017

  • 2

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ

Category : News

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝገለፅዎ ማልት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምድህሳስን ክፍተታት ንምምላእን ዓሊማ ካብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ብምብጋስ ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ንምፍፃም ዘኽእላ ስትራተጂ ትልሚ ኣዳልያ ምትግባር ካብ ትጅምር ካልኣይ ዓመታ ከምዘቑፀረት ይገልፁ፡፡ read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንዝፈፀማ ወረዳታት ኣፍልጦ ሂባ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሉፃት ስራሕቲ ንምስፋሕ ሕፅረታት ንምእራምን ዝዓለመ ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጣ። እቲ ዘተ ማልት ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ብምትሕብባር 5 ጰጉሜን 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓዲጉደም ዝተሳለጠ  ኮይኑ፤ ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበረ ኣፈፃፅማ ብምግጋም መደብ ኦሬንቴሽን 2010 ብምሃብ ፣ ኣብ ምድንፋዕ እቶትን ምጥንኻር ውዳበ ማልት ዘሎ ምንቅስቓስ ምስ ኣባላት ቦርድ ማልት እተን ወረዳታት ብዕምቆት ተዘትይሉ እዩ። read more


  • 0

ማልት መበል 16 ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምብሳር ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ኣንቢራ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፈተውቲ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ፣ ኣባላትን ደገፍትን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት 32 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ሓንፂፃ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ብፅሒቶም ከወፍዩ ዓሊማ 10 ሰነ 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ግዮን ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ ምእትኽኻብ ሃፍቲ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ካብታ ዝርካባ ሃፍቶም ብድምር 110 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታዎም ይዝከር። read more


  • 0

ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልዎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ ሰረት እምነ ተነቢሩ

Category : Uncategorized

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብምትሕብባር ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝህነፅ ብዓል ሓደ ደብሪ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ሰረት እምነ ኣንቢራ። read more


  • 0

ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ “ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ“! ዝብል ዕላምኣ ተሓንጊጣ 25 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን፣ ኣመራርሓን ኣባላትን ቦርድ ማልት፣ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ማልት ዝተረኸቡ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ኣትዮም። read more


  • 0

ማልት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ብ17 ሚልዮን ብር ወፃኢ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ከም እትሃንፅ ኣፍሊጣ `

Category : News

እታ ማሕበር ነዚ ዘፍለጠት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ከተማ ዓዲ ነብርኢድ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ኣብ ዘንበረቶ ምብሳር ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን እዩ። read more