News

  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ንኣርባዕተ ዓመት ከምህሮም ዝፀንሑ 111 ተምሃሮ ኣመሪቑ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ትግራይ ንምርኣይ ዓሊማ ብዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባ እያ። ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ድማ ራእይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ዓሊሙ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ። ብመሰረት ‘ዙይ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዜጋታት ክልልና ብኣተሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን ብምህናፅ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ቁልፊ እጃሞም ዘበርክቱሉ ዕድል እናፈጠረ ዝመፀ ኮይኑ 10 ሰነ 2010 ዓ/ም ዓ/ም ድማ ንኣርባዕተ ዓመት ኣብ ሕቑፉ ገይሩ ከምህሮም ዝፀንሐ 111 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣመሪቑ እዩ። ኣብ ዕለት ምረቓ ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ተመረቕቲ ተምሃሮ ቓላሚኖ ኣብ ሕቑፋ ገይራ ንኣርባዕተ ዓመታት ብትምህርቲ ብምህናፅ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ትስንየኩም ኣላ። ኣብ ዝቕፅል ናብ ላዕለዎት ትካል ትምህርቲ ኣብ እትኣትውሉ ድማ ብትምህርትኹም በርቲዕኹም ብምክትታልን ፀብለልታ ብምርኣይን ዝበለፀ ፍልጠትን ክእለትን ሰኒቕኩም ንምውፃእ ፃዕርኹም ክተሐይሉ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ መምህር የማነ ካሕሳይ ብወገኖም፤ ኣባላትን ደገፍትን ማልት እናተደገፈ ዝመሓደር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብኣካዳምያውን ስነምግባሮም ዝተሃነፁ ወለዶታት ንምህናፅ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይካየዱ ብምህናዎም በቲ ሓደ ወገን ተምሃሮ ብምቕባል በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምህሮም ዝፀንሐ ተምሃሮ እናመረቐ መፂኡ እዩ። ብምዃኑ እዚ ዑደት ቐፃልነት ንክህልዎ ንዝገብርዎ ዘለው ኣበርክቶ ብሽም ተምሃሮን ኣመራርሓ ትምህርትን እቲ ቤት ትምህርቲ ናእዳና ዝለዓለ እዩ ብምባል ሐዚ ድማ እቲ ካብ ኣባላትን ደገፍትን ማልት ዝርከብ ገንዘባውን ንዋታውን ደገፍ መጠን ቅበላ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 250 ናብ 1000 ንምዕባይ ዝዓለሙ ስራሕቲ ምስፍሕፋይ ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣብቲ ዕለት ገሊፆም። ተምሃሮ ኢክራም ዓብደልፈታሕን ተምሃራይ ሃይለ ባረንቱን ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ንምረቓ ዝበቕዑ ኮይኖም ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዘበርከቱዎ ንዋታውን ገንዘባውን ደገፍ ኣብ ዝተሃፀ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣትዮም ክምሃሩ ምኽኣሎም ዝሐሸ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ከምዝኽኣሉን ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓመታት ኣብ ዝህልዎም ፃንሒት ላይለዋይ ትምህርቲ ብግቡእ ብምክትታል ህዝቦም ንምግልጋል ዘኽእሎም ፍልጠት ንምቅሳም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።


  • 0

ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብስነምግባሮምን ኣካዳምያዊ ዓቕሞምን ዝበሰሉ ዜጋታት ንምፍጣር ዝሓዘቶም መደባት ኣጠናኺራ ከምትቕፅለሉ ኣፍሊጣ

Category : News

ብሓልዮት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ1990 ዓ/ም ዝተጣየሸት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት 796 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 1976 ተምሃሮ ዝተቐበለት ኮይና ካብዚኦም እቶም 1359 ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሮም ፃንሒት ኣርባዕተ ዓመት ዛዚሞም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክኣትው ክኢሎም እዮም። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሂሮም ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝኣተው 45 ሚኢታዊ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግ 38.5 ሚኢታዊ ሕክምና ተንከፍ 8.8 ሚኢታዊ ዘፈር ኮምፒተር ሳይንስ ከምኡ‘ውን 7.6 ሚኢታዊ ኣብ ካልኦት ዘርፍታት ከምዝኣተው ምክትል ርእሰ መምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህር የማነ ካሕሳይ ይገልፁ። ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ኣብ ዝተኻየደ ምርኢት ስራሕቲ ፈጠራ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ረኺብና ዘራረብናዮም መምህር የማነ ካሕሳይ እቲ ቤት ትምህርቲ ብድምር 92.4 ሚአታዊ ተምሃሮ ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ኢንጅነሪንግን ሕክምና ተንከፍ፣ ኮምፒተር ሳይንስ ተምሂሮም ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለትን ቴክኖሎጂ ንምውናን ዘኽእሎም ዘሎ ብምዃኑን እዚ ኣጠናኺርካ ከም ዝቕፅል መምህር ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት ምርኢት ስራሕቲ ምህዞኦም ዘርአዩ ተምሃሮ ኩሉ ግዘ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምስታፎም ብክለሳ ሓሳብ ዝተምሃሩዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ይሕግዞም ብምህላው ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ገሊፆም።


  • 0

ማልት ብፕሮጀክት ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ (ኣልፋ) ልዕሊ 3 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ፈጢራ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ክበፅሖም ኣብ ዘይኽኣለ መሰረታዊ ሕቶታት ልምዓት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስራሕ ስእነት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ መጠን ድኽነት ትግራይ ክንክን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ንክመየሽ ኣብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረት ኮይና ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ዝሃበቶ ቆላሕታ ኣብ ልምዓት ሓይሊሰብ ክልልና ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊባትሉ እያ። read more


  • 0

ማልት ምስ ካልቲቭ ኤይድን ስምምዕነት ሰቖጣ ብምትሕብባር ኣብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ሕርሻ ቓላሚኖ ዓውደ ራእይ ሕርሻ ኣሳሊጣ

Category : News

ማእኸል ሕርሻ ቓላሚኖ CultivAid ዝብሃል ትካልን ካብ ሃገረ እስራኤል ብዝመፁ ዶብ ኣልባ ኢንጅነራት ከምኡ‘ውን ኣብ ስነ መኣዛ ትኹረት ገይሩ ብምስራሕ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ዝርኣይ መጠን ድኽዳኸ ንምንካይ ዓሊሙ ካብ ዝተጣየሸ ብስምምዕ ሰቖጣ Seqota Declaration ሞያውን ንዋታውን ደገፍ ዝግበረሉ እዩ። read more


  • 0

Tigrai Development Association and its partners celebrate an open day farm at kalamino Agricultural Innovation & Technology Center (AITEC) farm

Category : News

Tigray Development Association (TDA) in partnership with CultivAid celebrated the 4th open day farm at Kalamino Agricultural Innovation & Technology Center (AITEC) farm Friday May 18 /2018. In the open day farm TDA senior officials and experts, Members of Engineers without border from Israel, Ambassador of Israel in Ethiopia his Excellence Raphael Morav, Head of Tigrai Regional Agricultural Bureau DR. Atinkut Mezgebo, officials of Seqota Declaration, agricultural experts from universities and other stockholders have been participated. read more


  • 0

ማልት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ልዕሊ ብር 10 ሚልዮን ዝውድእ ቤት ትምህርቲ ክትሃንፅ እያ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነባርነቶም ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምስ ዝኾኑ ግዱስ ትግራዋይ ኣይተ ገብረኪሮስ ወልደገብርኤልን ኣይተ ሰይፈ ኣብርሃ እንግዳሸትን ብምትሕብባር ብልዕሊ ብር 10.9 ሚልዮን ወፃኢ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ቐበሌ 01 ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጥሩወርቅ ኣብርሃ እንግዳሸት ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ ሓሙስ 24 ጥሪ 2010 ዓ/ም ተነቢሩ። read more


  • 1

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር 1.2 ሚልዮን ብር ዝዋግአን መፃረይ ኩላሊት ማሽናት ንኮምፕርሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ኣበርኪታ

Category : News

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ኳታር ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላል ዓሊመን ንምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዓለምለኸ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይነን ካብ ዝተጣየሻ ውዳበታት ወፃኢ ዓዲ ሓንቲ እያ። read more


  • 0

ምሉእ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ተመሪቑ ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ

Category : News

ቤት ትምህርቲ ብርሃን መለስ ብ1998 ዓ/ም ኣብ ክልተ ዳስ 102 ተምሃሮ ብምሓዝ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሩ። ብ1999 ዓ/ም ብተሳትፎ ህዝቢ ክልተ መምሃሪ ክፍሊ ዝሓዘ ሓደ ብሎክ ተሃኒፁሉ። ካብ 2007 ክሳብ 2009 ዓ/ም ኣብ ዘሎ ድማ ሓሙሽተ መምሃሪ ክፍሊ ብጉልበት ህዝቢ ንህንፃ ዘገልግሉ ናውቲ ድማ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ካብ ዘዋፅእዎ ክፍሊት ብዝተረኸበ ፍልፍል ኣታዊ እቲ 70 ሚኢታዊ ንህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ክውዕል ብምግባርን ተወሰኽቲ ዳስ ክፍልታት ብምህናፅን ኣቢሉ 580 ተምሃሮ ተቐቢሉ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ እናምሀረ ፀኒሑ። read more


  • 0

ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ክላስ ብምልዋጥ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክጅምር ተገይሩ።

Category : News , Uncategorized

ብ2000 ዓ/ም 100 ተምሃሮ ብምሓዝ ብብርኪ ብሳተላይት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ዓዲጨሞ ኣብዚ እዋን ቅድመ ስሩዕ ማለት እውን ህፃን ብህፃን 70 ተምሃሮ “ኦ” ክፍሊ 45 ተምሃሮ ከምኡ’ውን 190 ስሩዕ ተምሃሮ ብሓፈሻ 300 ተምሃሮ ተቐቢሉ እናምሀረ እዩ። read more


  • 0

ብልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ተመሪቑ

Category : News

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ሓውዜንን ብምትሕብባር ከይዲ ህንፀቱ ንምብሳር 12 ሰነ 2008 ዓ/ም ሰረት እምነ ኩርናዕ ዝተነበረሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓውዜን ህንፀቱ ብምዝዛም 12 ጥሪ 2010 ዓ/ም ንምረቓ በቒዑ። read more