Uncategorized

  • 0

ንልዕሊ 10 ዓመት ዳስ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጨሞ ናብ ክላስ ብምልዋጥ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክጅምር ተገይሩ።

Category : News , Uncategorized

ብ2000 ዓ/ም 100 ተምሃሮ ብምሓዝ ብብርኪ ብሳተላይት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ዓዲጨሞ ኣብዚ እዋን ቅድመ ስሩዕ ማለት እውን ህፃን ብህፃን 70 ተምሃሮ “ኦ” ክፍሊ 45 ተምሃሮ ከምኡ’ውን 190 ስሩዕ ተምሃሮ ብሓፈሻ 300 ተምሃሮ ተቐቢሉ እናምሀረ እዩ። read more


  • 0

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብ2.5 ሚልዮን ብር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣንቢራ

Category : Uncategorized

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ወልቃይት ዝህነፅ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ 2.5 ሚልዮን ብር ወፃኢ ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ 26 ታሕሳስ 2010 ዓ/ም  ኣንቢራ። read more


  • 0

ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ዝህልዎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ ሰረት እምነ ተነቢሩ

Category : Uncategorized

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብምትሕብባር ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝህነፅ ብዓል ሓደ ደብሪ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ጥሙጋ ንምህናፅ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ሰረት እምነ ኣንቢራ። read more